Personalistika a mzdy

Správa personalistiky a mezd v jednom balíčku přináší přehlednost a efektivitu při práci s lidskými zdroji.

Jak to funguje

Systém zjednodušuje práci mzdové účetní, jak to jen jde. Komunikuje s OSSZ, umí si poradit se zaměstnáváním cizinců i s výstupy pro úřady a banky. Hromadné rozesílání výplatních lístků e-mailem je jednou z funkcí, které vám ušetří čas. Personalistika umožňuje evidovat u každého pracovníka předchozí zaměstnání, povinné prohlídky, školení či znalosti a schopnosti.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Modul (agenda) umožňuje přístup též k číselníkům účetnictví. Modul mzdy umožňuje vytvořit platební příkaz a pomocí funkcí modulu účetnictví jej elektronicky odeslat. Zpracování výpisu z účtu není součástí modulu mezd.  Všechny další přístupy do ostatních modulů z dialogů mezd jsou pouze pro čtení. Modul (agenda) umožňuje pořizovat záznamy do evidence kontaktů. Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.
 
Mzdové agendy zajišťují tyto hlavní doprovodné funkce:

 • Období

Funkce slouží pro práci s obdobím mezd. Při přihlášení do programu a nastavení účetního období při přihlášení se automaticky nastaví příslušná mzdová data. Funkce pro práci se mzdovým obdobím zpětně ovlivňuje nastavení globálního účetního období pro celý systém Vision ERP. Po založení období, tedy měsíce pro zpracování mezd, se nám z osobních karet a pracovních poměrů trvalých přenesou potřebné údaje do měsíce a založí se měsíční data pro konkrétní výpočet mzdy a pracovní poměry platné pro aktuální měsíc. Při založení dalšího období se vytvoří opět z osobních karet a pracovních poměrů trvalých nová měsíční data a nový pracovní poměr pro aktuální měsíc nezávisle na změnách provedených v pracovních poměrech platných pro minulý měsíc.

 • Pracovní poměry

Tato funkce slouží k zobrazení, rušení, pořízení, vyhledávání a pro změny pracovních poměrů zaměstnanců. Záznam v pracovním poměru trvalém je základní informací pro výpočet mzdy. Jsou zde uvedeny všechny stálé položky. Naleznete zde datum vzniku PP, datum nástupu a výstupu, evidenční stav, nárok na dovolenou a informace o starých dovolených, základní platové údaje - hodinový, paušální plat, prémie, osobní hodnocení a jiné. Součástí pracovního poměru je funkce pro výpočet průměrů. Dále pro správný výpočet mzdy je zde tabulka odpočtů a zdravotního pojištění. Samostatnou oblastí potom tvoří zařazení v organizaci s využitím standardního číselníku KZAM-R, datum a způsob vzniku pracovního poměru a celá historie výplat po dnešní den. Každý pracovní poměr obsahuje seznam stálých srážek. Pracovní poměry se dělí na trvalé a měsíční. Při pořizování nového pracovníka se pořídí trvalý pracovní poměr, měsíční pracovní poměr se vytvoří automaticky při založení nového měsíce, naplní se daty z trvalého pracovního poměru. Pořizovat záznam do pracovních poměrů lze teprve po zavedení osobní karty. V záznamech pracovních poměrů se soustřeďují informace o pracovním zařazení, platu a ostatních informacích pro mzdovou agendu. Zde pracovník dostane přidělené osobní číslo.

 • Srážky

Funkce srážky není vázaná na období, srážky jsou tedy průběžné. Podle způsobu zadání srážky, rozlišujeme dva druhy srážek:
- měsíční - jednoznačně určená měsíční splátka
- dluhové - je znám celkový dluh
Funkce je určena pro nastavení veškerých srážek zaměstnance určených číselníkem srážek. Kde je určeno o jaký druh srážky se jedná a jakým způsobem ji zapracovat do výpočtu mzdy, zadání bankovních účtů či způsob zaúčtování (souvztažnosti).

 • Měsíční data

Tato funkce je určena pro práci s měsíčními pracovními poměry zaměstnanců. Funkce měsíční data obsahují seznam veškerých informací týkající se aktuálních mezd. V tomto prohlížeči máme snadnou kontrolu o tom, kdo má již vypočtenou výplatu a kdo ne. Při výpočtu mzdy jsou použity údaje uvedené v aktuálním měsíčním pracovním poměru. Mimo výpočet mzdy slouží pracovní poměry aktuální k zobrazení a sledování historie, je možné dohledat, jaké bylo zařazení pracovníka, jeho mzda, úvazek, průměr apod. v kterémkoliv měsíci.

 • Zaúčtování mezd

Funkce je určena pro zaúčtování mezd do účetnictví a případné zařazení zadaných položek do převodního příkazu. Zaúčtování se provádí na základě zadaného účetního předpisu (souvztažností), podle těchto pravidel jsou mzdy podle něj zaúčtovány a v účetnictví je vytvořen účetní doklad do příslušné mzdové agendy (účetní knihy) a účetní řády. Za každý měsíc je vytvořen jeden účetní doklad o zaúčtování mezd s označením měsíce. Pro zaúčtování mezd jsou důležité nastavení účetních předpisů (jednotlivé položky mzdy) a účtů (srážky mezd s přiřazenými bankovními účty). Pokud je potřeba, lze mzdy přeúčtovat a to až do doby, než založíme další období (měsíc) či mzdy z účetnictví uhradíme. Pro vytvoření převodních příkazů má navíc vliv nastavení položky "splatnost ke dni" u jednotlivých srážek v číselníku účtů. Převodní příkazy se budou tvořit dle zadaných bankovních účtů vlastních a podle data splatnosti.

 • Rekapitulace mezd

Jedná se o funkci pro vytvoření rekapitulace mezd. Rekapitulace mezd je souhrnem výplatních lístků, jsou v ní všechny mzdové složky za nastavené období, pracovní kategorie, pracovní poměry a členění. Také obsahuje množství statistických údajů. Je možné zvolit interval období a za jaké stupně organizačního členění se bude vytvářet. V rámci číselníku členění organizace je možné doplnit ke každému středisku skupinu, podle těchto skupin je možné vytvářet rekapitulaci mezd (podrobnost tisku "podle skupin členění"). Také lze zvolit, jaké pracovní kategorie se mají uvádět v samostatných sloupcích (nevyjmenované kategorie jsou sečteny ve sloupci ostatní) i jaké pracovní poměry do rekapitulace zahrnout.

 • Roční zúčtování daně

Tato funkce slouží k výpočtu ročního zúčtování záloh na daň, pořízení potřebných částek od předchozích plátců a k vystavení potvrzení o příjmu. Pracovníci jsou vloženi automaticky při zařazení do pracovního poměru, samozřejmě je možné i ruční vložení. U každého pracovníka se rozhodne, jestli požaduje potvrzení, daňové vyrovnání nebo nic (v závislosti na nastavení přepínače je pracovník zařazen do tisku sestav). Výsledkem funkce je tisk formulářů. (Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních prožitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - dle zákona č. 586 / 1992. Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmu, ve změní pozdějších předpisů).
 

Další doprovodné funkce mzdových agend:

 • Zaměstnávání cizinců

 • Výstup pro ÚP - povinný podíl pracovníků se ZPS

 • Výstup pro Českou spořitelnu

 • Výstup pro Českou poštu

 • Výpočet mzdy

 • Výplatní lístek

 • Výpočet průměrů

 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků včetně příloh

 • Odvod zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu

 • Úkolová mzda

 • Volitelné složky mzdy

 • Nemocenské pojištění

 • Jiná sazba

 • Povinné pojistné

 • Slevy na pojistném

 • Slevy na dani

 • Legislativa

 • Nemoci

 • Funkce import přeplatků na dani

 • Statistika ISPV

 • Náhrady mzdy při pracovní neschopnosti

 • Dovolená při výstupu

 • Funkce roční zúčtování daně

 • Evidenční listy důchodového pojištění

 • Procentní náhrady mzdy

 
Personální agendy zajišťují tyto hlavní doprovodné funkce:

 • historie dřívějších zaměstnání

 • sledování povinných prohlídek u pracovníků

 • znalost cizích jazyků

 • seznam dosaženého vzdělání

 • seznam dokladů pracovníka

 • povinná a nepovinná školení a další personální údaje

 • evidence zdravotních prohlídek a školení

 
Komunikace s OSSZ zajišťuje tyto hlavní funkce:

 • OSSZ číselníky

 • OSSZ ONZ

 • OSSZ potvrzení

 • Přehled o výši pojistného

 • Důchodový věk

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being