Editor sestav

Skvělý nástroj, který funguje jako návrhář tiskových sestav. Ty vám umožní vytvořit přehledné výstupy pro prezentaci dat a výsledků z informačního systému.

Jak to funguje

Jde o skvělý nástroj, který funguje jako návrhář tiskových sestav. Ty vám umožní vytvořit přehledné výstupy pro prezentaci dat a výsledků z informačního systému. Funguje na komponentech „quick reports“, které jsou zabudovány přímo do systému Vision ERP a vylepšili jsme je o další užitečné vlastnosti.

Nástroj umožňuje navrhnout obsah a design tiskového výstupu (dále je budeme nazývat „sestavy“). Je přitom lhostejné, zdali se jedná o sestavu řádkového charakteru, nebo sestavu ve tvaru formuláře. Sestavy mohou mimo textové položky obsahovat i grafické prvky a grafy. Pro dosažení vyššího stupně obecnosti je možno každou sestavu doplnit vlastním programovým kódem a řídit interaktivně podle odpovědí uživatele budoucí design a obsah sestavy. Každá připravená definice sestavy je uložena v databázi a přístupná podle přístupových práv ze kterékoliv části systému.


Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Návrh sestav

Systém obsahuje vlastní návrhář sestav, pomocí nějž je můžete připravovat vzory sestav, nebo upravovat design a obsah již existujících vzorů sestav. Při návrhu je vždy nutno promyslet zdroj dat (odkud se budou čerpat data) a rozmístění informací na papíře (design sestavy).

1. Datový zdroj je ve skutečnosti jeden nebo více SQL dotazů. Dotazy lze složit pomocí jednoduchého průvodce nebo je lze přímo psát.

2. Design sestavy je ve skutečnosti nastavení umístění získaných dat ve výsledném výstupu a případně rozmístění grafických prvků sestavy. Sestava může obsahovat sloupce, součty, mezisoučty a jiné aritmetické či řetězcové operace. Do výstupu můžete vkládat grafy, čárové kódy, obrázky, grafické podklady a podobně.
3. Zobecnění výstupů je množina definic a vlastního kódu, který zajistí vhodnou interakci s uživatelem. Ovlivnit můžete prakticky libovolnou komponentu sestavy ale nejčastěji je tato vlastnost využívána k dotazům vedoucím k upřesnění výsledného výstupu (vkládají se zde otázky na podrobnost tisku, variantu setřídění, dotazy na filtrační podmínky a podobně).

Datový zdroj

Jak bylo řečeno, prvním krokem při tvorbě sestavy je vytvoření datového zdroje. Zde systém nabízí několik podpůrných funkcí.

1. Uživatel začátečník vygeneruje SQL dotaz pomocí průvodce, který jej navede až k hotové sestavě.
2. Trochu náročnější uživatel má k dispozici mocnější nástroj a tím je návrhář SQL dotazů. Tento návrhář vám poskytne seznam všech tabulek databáze včetně názvů sloupců. V grafickém prostředí potom můžete sestavit SQL dotaz výběrem tabulek, výběrem sloupců, nastavením vazeb, nastavením filtrů a nastavením třídění.
3. Zkušení uživatelé obvykle tohoto pomocníka nepoužívají a umí SQL dotaz napsat v editoru dotazů. Tento editor dokáže napovídat správné názvy tabulek a sloupců.
Těmito způsoby získá uživatel tzv. datový zdroj.

Design sestavy

Editor pro tvorbu designu je WYSIWYG nástroj, který zjednodušeně řečeno slouží pouze pro rozmístění výsledných dat na papíře. Nástroj vám však umožňuje vytvářet téměř libovolné podoby budoucí sestavy. Při definici se pracuje s tzv. oblastmi tisku. Tím se míní např. záhlaví sestavy, nadpisy sloupců, oblast detailu, oblasti součtů, oblasti zápatí stránky a podobně. Oblasti lze vzájemně provazovat a přiřazovat jim mnohé vlastnosti od grafického podkladu, přes ohraničení, podmínky za kterých se oblast tiskne a podobně. Do jednotlivých oblastí můžete vkládat jednotlivé objekty sestavy.

Statické prvky

Nejběžnějším objektem je prostý text. Uživatel může kamkoliv na plochu vkládat libovolně dlouhý a libovolně formátovaný text.
Dalším objektem jsou grafické prvky. Uživatel může do kterékoliv oblasti umísťovat grafické prvky jako čáry, obdélníky, kruhy, nepravidelné objekty. Jinými grafickými prvky jsou "obrázky" = soubory ve formátech gif, tiff, jpg, bmp, wmf, emf, pcx, ico a tga.
Speciálním statickým objektem je čárový kód. Uživatel může na plochu umístit libovolné číslo a prezentovat jej ve tvaru čárového kódu (k dispozici je cca 20 formátů čárového kódu).

Dynamické prvky s datovým zdrojem

Mimo zmíněné statické prvky může uživatel vkládat na plochu prvky dynamické. Těmi jsou právě data z datového zdroje. Opět jsou k dispozici objekty textové (eventuelně různé tvary numerických hodnot), dále je možno do sestavy vkládat obrázky uložené v databázi (například v nabídce může být vyobrazeno zboží, pokud je jeho fotografie uložena v databázi), čísla je opět možno prezentovat v podobě čárového kódu a podobně.

Vypočítané prvky

Mimo položky z databáze můžete na plochu pokládat položky, které si sami vypočtete. Příkladem může být datový zdroj obsahující sloupec množství a sloupec cena. Uživatel může vytvořit vypočtenou položku, která se bude jmenovat např. celkem a bude součinem množství a ceny. Takto nově vytvořenou položku můžete použít jako další sloupec sestavy.
Vypočítané položky nabízejí skutečně rozsáhlou škálu funkcí. Naleznete zde cca 200 funkcí z oblastí aritmetických funkcí, řetězcových, finančních, statistických, datumových, databázových a jiných.

Grafy

Velké možnosti nabízí systém při tvorbě grafů. Graficky se dá smysluplně zobrazovat jen specielně vytvořené dotazy. Podobně jako například v excelu musí mít vaše tabulka hodnoty grafu a popisy pro jednotlivé osy, musíte stejným způsobem přemýšlet i zde. Možnosti zobrazení jsou velmi rozsáhlé a opravdu záleží jen na vaší fantazii. Systém nabízí několik typů grafů (čárový, sloupcový, horizontální sloupce, bodový, bublinový, plošný, vektorový, koláčový a to vše ještě v provedení 3D).
Grafy obsahují mnoho uživatelsky definovatelných prvků (osy, popisy os, popisy grafu, hodnot, natočení grafu, barvy jednotlivých prvků, legenda k hodnotám a podobně). Každý graf může obsahovat několik sérií (např. vývoj nákladů by mohl být za tři roky a každý rok by zde byl prezentován samostatnou sérií. Série se mohou sčítat, mohou se prolínat, mohou být vedle sebe, nebo mohou být za sebou v perspektivním 3D zobrazení).

Skripty v sestavách

Zcela ojedinělým nástrojem jsou tzv. skripty. Jsou to uživatelem psané části programu, které zajišťují některé speciální akce. Můžete se například těsně před tiskem zeptat uživatele na některé vstupní hodnoty a podle odpovědi modifikovat za běhu výslednou sestavu. Skripty využívají celou škálu funkcí zmiňovaných u vypočítávaných položek včetně možnosti ovlivnění SQL zdrojů sestavy.
 

Ukládání, odesílání, skripty

Ukládání sestav

Systém pracuje se sestavami jako s databázovými položkami. Sestavy jsou tedy uloženy v databázi a je možno k nim běžně přidělovat přístupová práva. Sestavy je možno vyvolat z centrálního úložiště sestav, nebo si může každý uživatel své nejpoužívanější sestavy připojit ke kterémukoliv browseru nebo dialogu. 
Obchodník si tak k seznamu obchodních partnerů může přiřadit škálu sestav o platební bilanci, o historii odběrů konkrétního zákazníka, o stavu nevyřízených zakázek a podobně. Tento systém se ukazuje být velice efektivní, protože nenutí uživatele brouzdat celým systémem a hledat aktuálně potřebnou informaci.

Odesílání sestav

Každá hotová sestava se dá odeslat automaticky jako příloha e-mailu ve tvaru PDF, RTF nebo QRP (standardizovaný formát, který slouží k přenosu zdrojového souboru sestavy jak mezi databázemi Vision ERP, tak i mezi ostatními informačními systémy).
Samostatnou kapitolou jsou exporty dat. Systém nyní umožňuje každý hotový výstup vytisknout nebo exportovat do několika nejpoužívanějších formátů (html, rtf, pdf, jpg, bmp, gif, xls, wmf, emf).

Chcete vidět Vision ERP v akci? Vyplňte formulář a ozveme se Vám.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being