Řízení skladu (WMS)

Bez precizně řízeného skladu nemůže žádná výroba nebo obchod fungovat dobře a efektivně.

Jak to funguje

Skvělý přehled o stavu zásob, jejich umístění a rezervacích ocení nejen skladník, ale doslova celá firma. Skladové hospodářství WMS je jednou z nejpropracovanějších agend v systému Vision ERP. Zabezpečuje totiž velkou část logistických operací, které využívá jak obchod, tak i výroba nebo projektové řízení. Řízení skladu je neoddělitelně svázané na jedné straně s nákupem a na druhé straně s expedicí. Každý pohyb ve skladu má svůj obraz v účetnictví, tak aby byla zajištěna spolehlivá konzistence dat.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Oblast skladového hospodářství Vám nabízí kompletní evidenci materiálu, zboží, polotovarů, výrobků nebo jiných položek. Materiál je oceňován metodou FIFO, metodou váženého průměru nebo prostřednictvím plánovaných cen. Vazba na účetnictví je mimořádně důležitá a znamená mimo jiné možnost on-line pohledů do saldokonta, on-line zaúčtování příjemek a výdejek.

Mimo vazbu na účetnictví jsou agendy přímo napojeny na výrobní agendy. Z hlediska výrobních jednotek se zde sledují skutečné materiálové náklady na zakázky, nakupuje se materiál podle požadavků výroby a naopak výrobě jsou předávány informace o stavu zásob.

Sklad

Program umožňuje vedení libovolného počtu skladů. Typ skladuje je definován jeho obsahem, přičemž se může jednat o sklad materiálu, zboží, výrobků nebo polotovarů. Každý sklad parametricky ovlivňuje chování se programu (např. se zde definuje zdroj nákupní ceny na příjemce, typ likvidace požadavků po příjmu, typ rušení rezervací po zrušení příjmu apod.). Nad každým skladem existuje celá škála funkcí.
Sklad přirozeně umožňuje příjem materiálu. Typ příjmu je charakterizován jeho povahou. Příjemky lze generovat na základě vydaných objednávek, výrobního příkazu, případně převodem z jiného skladu. Již existující příjemku lze stornovat vytvořením tzv. stornopříjemky. Příjemky lze tisknout do uživatelsky definovatelných sestav.
Druhým nejčastějším pohybem na skladě je výdej. Opět je možno sledovat typ výdeje podle povahy. Výdejky lze generovat na základě došlých objednávek (výběrem z rezervací nebo nezlikvidovaných požadavků), příp. výdejem na výrobní příkaz.
Specifickou funkcí nad výdejkami je převod ze skladu na jiný sklad, pro který je automaticky generována příjemka.
Existující výdejku lze stornovat, a to vytvořením speciální výdejky - vratky.
Evidenční ceny se u výdejek automaticky doplňují dle nastavené metody účtování (FIFO, průměrná nebo plánovaná cena), přičemž prodejní cena se určuje nezávisle podle zvoleného cenového systému. Parametricky je možné navíc nastavit ruční výběr konkrétní dodávky, ze které se bude vydávat.
Vydávat lze i v jiné měrné jednotce, než v základní. Koeficienty přepočtu jednotlivých měrných jednotek daného materiálu se definují na materiálové kartě a je možné je použít i pro přepočet hodnot do výkazů Intrastat. Výdejky je možné tisknout do uživatelsky definovatelných sestav (výdejka, dodací list, předávací protokol apod.).
Sklad automaticky generuje účetních doklady. Systém umí zcela nezávisle na uživateli každý pohyb na skladě automaticky on-line účtovat. I zde je zde zajištěna možnost účtování podle druhů, podle střediskového členění, podle zakázek, podle výrobních příkazů a podobně. Vše se děje zcela automaticky na základě předem nadefinovaných vlastností systému.
Z účetnictví je potom opačná vazba na prvotní doklady a účetní má tak celý proces zcela pod kontrolou, aniž by musel rutinně účtovat každý jednotlivý skladový pohyb.

Skladové položky

Číselník skladových položek je navržen tak, aby vyhověl téměř každé firmě. Pracuje s 50ti místným kódem položky a vícejazyčným názvem položky. Systém navíc obsahuje metodu šablon, která umožňuje generovat nové skladové položky podle předem stanovených pravidel a poloautomaticky. Každá skladová položka obsahuje mnoho kvalitativních informací (míry, váhy, hustoty, barvy a podobně). Systém zvládá zpracování skladových položek ve vícero měrných jednotkách. Skladová položka obsahuje převodní tabulku mezi jednotkami. Vedle těchto jednotek je pro potřeby výroby položka opatřena čtyřmi typy norem. Každá skladová položka obsahuje seznam dodavatelů, včetně informací o dodavatelském názvu, kódu, ceně, objednatelném množství, kvalitě, dodací lhůtě a podobně. Podobné, byť jednodušší, je to v případě odběratelů. U skladové položky je pro potřeby obchodních organizací několik typů ceníků a způsobů výpočtu konečné prodejní ceny.  U skladové položky se též definují limity zásoby pro jednotlivé sklady a možné náhrady. Skladové položky jsou dále vybaveny celou řadou strukturovaných poznámek a volitelných parametrů. V neposlední řadě je skladová položka opatřena čárovým kódem pro samotnou položku nebo pro různé typy jejího balení.

Sériové čísla, šarže a expirace

Pro možnost sledování zboží označených sériovým číslem, šarží nebo zboží podléhající exspiraci je k dispozici funkce, která umožňující vydávat skladové položky „ručně“ a nevydávat automaticky dle FIFO. Při příjmu systém vyžaduje zadání povinných parametrů na základě kterých bude zboží vydáváno. Pokud jsou tyto informace známy až po naskladnění, nebo jednoduše až při výdeji, lze označovat sériovými čísly až vydávané zboží.

Velikosti, barvy

Systém umí efektivně pracovat s problematikou sledování barev, velikostí a dalších parametrů u jedné skladové položky. Příkladem může být textil, některé druhy potravin, železářské a hutní výrobky a podobně.
Skladová místa
Systém umožňuje plánovat umístění zboží na skladě a provádí automatické umístění do skladových míst. V okamžiku výdeje systém naopak upřesňuje, kde na skladě daná položka leží. V rámci této funkcionality je možno kontrolovat exspirace, provádět přemísťování zboží a podobně.

Reklamace

Modul reklamací umožňuje sledovat dodavatelské i vlastní reklamace. Reklamační řízení Vám zprůhlední a zjednoduší průběh reklamace, ušetří čas strávený administrativou a riziko prodlení 30-ti denní lhůty.

Umístění na skladech

Tato funkce usnadňuje proces naskladnění i vyskladnění. Umožňuje reálně udržet pořádek ve fyzických skladech. Zařazení zboží do plánovaných umístění je automatické, stejně jako vyskladnění zboží. Tuto funkcionalitu je možno kombinovat s hlídáním šarží, což obzvláště ve velmi rozsáhlých skladech silně zefektivňuje práci.

Vazby na zakázky, projekty a výrobu 

Funkcionalita je velmi podobná expedici pomocí přijatých objednávek. V tomto případě se ale pracuje s požadavky na materiál, který se bude spotřebovávat při realizaci zakázky. Program umožní vyskladnit skutečně spotřebovaný materiál v návaznosti na předchozí požadavky. Funkce je přístupná jak z prostředí výdejek, tak přímo z prostředí zakázek a projektů a je opět do značné míry automatizovaná.

Doprava

Expedice se často neobejde bez zajištění dopravy. Systém toto řeší plánem doprav, se kterým je přímo propojena.

Expediční dávky

Funkce umožňuje pracovat s určitým "balíkem" skladových položek (tzv. expediční dávkou) jako s celkem. Funkce se používá v případech, kdy uživatel potřebuje na určitém skladě chystat položky pro jediného odběratele a položky se na sklad dostávají postupně. Uživatel může pro takové situace vytvořit „Expediční dávky“, které umožní následné hromadné operace se zbožím.

Vazba na účetnictví a oceňování 

Celý systém Vision32 má veškerou tvorbu účetních dokladů zajištěnou plně automaticky a v reálném čase. Způsob zaúčtování je parametricky nastavitelný nejen v závislosti na typu skladu, ale též na typu pohybu, druhu skladové položky a podobně. Platí to i v případě skladových pohybů. Obsluha se prakticky vůbec nemusí starat o způsob zaúčtování, přitom účetní stav a stav skladu je při správném nastavení systém vždy v souladu.

Vazby na příjem – jakékoliv pohyby na skladech jsou vzájemně provázány do té míry, že lze vysledovat celou historii pohybů zboží. I mezi výdejkami a příjemkami tedy existují vazby, které lze využít též k vyhodnocování výtěžnosti zakázky, doby držení zboží na skladě a podobně.

Fakturace

Systém je napojen na fakturaci, takže jakýkoliv pohyb na skladě je možno i automaticky vyfakturovat.

Intrastat

Tato funkce slouží k automatizaci sestavení podkladů pro výkaz Intrastat a umožňuje výkaz odeslat na portál veřejné správy. Funkce je závislá na možnostech aplikací veřejné správy. Tyto aplikace se bohužel v čase mění, na což průběžně reagujeme.  

Seznam implementovaných funkcí

Skladové položky            Oceňování skladu
Skladové položky            Přecenění skladu dle plánovaných cen
Skladové položky            Skladová inventura
Skladové položky            Evidence minimálního množství na skladě
Skladové položky            Evidence stejného zboží ve více velikostech, barvách a podobně
Skladové položky            Automatický prodej s recykl. poplatkem
Skladové položky            Evidence čárových kódů
Skladové položky            Evidence sériových čísel
Skladové položky            Záměna skladových položek
Skladové položky            Sledování šarží
Skladové položky            Informativní cenový systém
Skladové položky            Sledování odběratelů
Skladové položky            Informace pro výkaz Intrastat
Skladové položky            Stavy, pohyby, umístění, rezervace, …
Skladové položky            Sloučení položek pod jednu kartu
Skladové položky            Evidence souboru zboží
Skladové položky            Umisťování zboží na skladě
Skladové položky            Automatická fakturace služeb spolu s vyskladňovanou skladovou položkou
Skladové položky            Skladová evidence
Skladové položky            Evidence minimální marže
Skladové položky            Evidence skladových položek
Skladové položky            Generování skladové položky dle šablony
Skladové položky            Evidence součástí dodávek
Skladové položky            Přepočet na více měrných jednotek
Skladové položky            Parametry vstupní kontroly
Skladové položky            Kategorizace zboží
Skladové položky            Výpočet prodejní ceny podle různých cenových systémů
Skladové položky            Evidence obalů
Skladové položky            Sledování dodavatelů
Skladové položky            Sledování expirací
Skladové položky            Sledování obsahu lihu na skladové položce
Skladové položky            Evidence spotřební daně
Skladové položky            Změna kódu skladové položky
Skladové položky            Konsignační sklady dodavatelů
               
Příjemky             Automatické zaúčtování příjemky
Příjemky             Příjemky
Příjemky             Likvidace faktur
Příjemky             Předpříjemky
Příjemky             Příjem pomocí vydané objednávky
Příjemky             Kusovník pro příjem položky a automatický výdej komponent
Příjemky             Automatické vytvoření výdejky z příjemky
Příjemky             Rušení rezervací při stornu příjemky
Příjemky             Vytvoření dobropisu
Příjemky             Automatické likvidace požadavků
Příjemky             Příjem pomocí čtečky čárových kódů
Příjemky             Evidence spotřební daně
Příjemky             Rozpouštění slevy na příjemce
Příjemky             Stornování příjemky
Příjemky             Umisťování na skladě
Příjemky             Expediční dávky
Příjemky             Automatické vytvoření příjemky pomocí výdejky
Příjemky             Příjem skladové položky
Příjemky             Vstupní kontrola
Příjemky             Přecenění příjemky, ze které se vydávalo (PrecenPrijem.bpl)
Příjemky             Evidence sériových čísel
Příjemky             Rozpouštění nákladů na příjemce
Příjemky             Příjem z výrobního příkazu a odvádění
               
Výdejky               Funkce pro likvidaci
Výdejky               Storno výdejky
Výdejky               Vyskladnění skladových míst
Výdejky               Vytvoření (oprava) faktury
Výdejky               Kontrola položek výdejky na DPH z různých období
Výdejky               Uzamčení výdejky po tisku
Výdejky               Výdej pomocí přijaté objednávky
Výdejky               Vytvoření dobropisu
Výdejky               Výdej všeho z označených příjemek
Výdejky               Výdej pomocí čtečky čárových kódů
Výdejky               Automatické zaúčtování výdejky
Výdejky               Kusovník pro výdej položek a automatický příjem výrobku
Výdejky               Převodka
Výdejky               Evidence spotřební daně
Výdejky               Vyskladnění předvýdejky převodem z jiného skladu
Výdejky               Vyskladnění celého skladu
Výdejky               Ruční výběr sériových čísel
Výdejky               Předvýdejky
Výdejky               Výdej pomocí výrobního příkazu
Výdejky               Výdej pomocí expedičních dávek
Výdejky               Výdej skladové položky
Výdejky               Ruční výběr dodávek
               
Základní nastavení          Cenové systémy
Základní nastavení          Číselníky modulu Sklady
Základní nastavení          Slovník pojmů
Základní nastavení          Restrikce a oprávnění modulu Sklady
Základní nastavení          Parametry modulu Sklady
               
Vydané objednávky      Vydané objednávky
Vydané objednávky      Plán rezervací na přijatých objednávkách
Vydané objednávky      Vytvoření VO pomocníkem dle skladových položek
Vydané objednávky      Automatické zaskladnění vydané objednávky
Vydané objednávky      Schvalování vydaných objednávek
Vydané objednávky      Vytvoření VO hromadně pomocí zadaného filtru
Vydané objednávky      Vytvoření VO pomocníkem dle dodavatele
Vydané objednávky      Vytvoření vydané objednávky
Vydané objednávky      Označení položky jako "zrušená"
Vydané objednávky      Sledování historie jednání se zákazníkem
Vydané objednávky      Sledování stavu vydané objednávky
Vydané objednávky      Náhrada položky
Vydané objednávky      Potvrzování vydaných objednávek
               
Automatizace   Standardní řešení pro off-line BC terminály
Intrastat              Intrastat

Mám zájem o prezentaci systému.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being