Doprovodné služby

Doprovodné služby

Školení uživatelů, legislativní údržba IS, aktualizace systému podle změn operačních systémů, implementace celého systému nebo jeho částí, tvorba speciálních úloh, pronájem licencí a serverů, dodávky potřebného hardwarového vybavení.

Informační systém  podpoříme celou škálou služeb tak, abychom nejen udrželi morální životnost vašeho systému, ale také systém rozvíjeli podle vašich aktuálních potřeb a možností. Charakter a rozsah služeb je poplatný životním etapám systému.

1. Úvodní studie a sestavení projektu implementace

 

Implementace vždy začíná úvodní studií, která má především definovat cíle projektu, termíny a náklady s takovou mírou přesnosti, aby obě smluvní strany měly jistý základní rámec. Na základě závěrů úvodní studie sestavujeme implementační projekt. Tyto práce jsou zajištěné smlouvou o dílo a výstupem je úvodní studie a implementační projekt.

2. Poskytnutí připojení k serveru s nainstalovaným systémem a provozování aplikace na tomto serveru

 • pronájem hardware – serveru a diskového prostoru

 • pronájem systémového software serveru (SQL server, OS, antivirová ochrana)

 • údržba hardware

 • náklady na energie spojené s provozováním pronajatého hardware

 • náklady na zajištění internetové konektivity na straně serveru

 • správa přístupových práv k serveru

 • vytvoření definic RDP pro jednotlivé uživatele

 • zabezpečení dat na serveru

 • zálohování dat

 • dostupnost serveru v rozsahu 95% (7 dní v týdnu, 24 hodin denně)

 • fyzické zabezpečení serveru

 

3. Implementace

 

Implementace probíhá podle implementačního projektu a je sjednaná pomocí smlouvy o dílo. Účelem implementace je oživit ve vaší společnosti informační systém a uvést jej do normálního provozu s vlastnostmi definovanými v projektu. Obvyklým obsahem implementačního projektu jsou následující práce:

 • Řízení projektu

 • Dodávky, instalace a konfigurace hardware a systémového software

 • Instalace aplikačních SW modulů včetně dokumentace

 • Instalace potřebných databází

 • Školení uživatelů

 • Pomoc při nastavení číselníků a parametrů systému

 • Vytvoření nových tiskových výstupů a úpravy standardních tiskových výstupů

 • Vytvoření nástrojů a převod stávajících dat

 • Analýzy požadavků na nové funkce a úpravy standardních funkcí systému a jejich zapracování do systému za účelem splnění cílů projektu

 • Podpora při startu normálního provozu

 

4. Poimplementační podpora

 

V této fázi spolupráce se s vámi podílíme na udržení aktuálnosti systému, doškolování lidí a případném rozšiřování systému. Pořád se něco mění, vznikají nové požadavky a vše se dá udělat jinak a lépe, pokud je to opodstatněné. Služby lze rozdělit do následujících kategorií:

 • Legislativní údržba IS - je řešena už v samotné smlouvě o poskytování software, takže tuto službu dostanete společně s nákupem či pronájmem licencí.

 • Drobné zakázkové práce, školení uživatelů - je řešeno ad-hoc smlouvami o dílo.

 • Systematická podpora a údržba systému - je řešena servisní smlouvou s definicí způsobu provádění servisu, se stanovením reakčních dob a  dalších parametrů.