Licenční model

Licenční model
Celý informační systém je rozdělen na několik závislých i nezávislých částí. Licencování vychází z ujednání ve smlouvě o poskytování software. Licencování spočívá v omezení funkcionality programu při překročení uživatelských práv. Omezení funkcionality nemá žádný destruktivní vliv na data.

Licenční model platí jak pro prodej licencí tak pro pronájem licencí.

Způsob počítání přístupů znamená, že společnost může určitou část systému používat pro určitý počet současně přihlášených uživatelů. Těmto částem se říká „moduly“. Při počítání přístupů nezáleží na tom, odkud a jakým způsobem je uživatel přihlášen. Pokud má uživatel například zakoupen modul „Ekonomika“ pro 10 uživatelů, program umožní deseti pracovníkům současně pracovat s kteroukoli funkcí modulu „ekonomika“. Totéž platí pro kterýkoliv jiný modul.

 
Moduly:
 

1 Základ
2 Ekonomika
3 Mzdy a personalistika
4 Zásobování a sklady
5 CRM
6 TPV
7 Řízení výroby
8 Plánování výroby
9 Řízení projektů
10 Plánování projektů
11 Nájemné
12 Prodejní pokladna
13a Docházka (licence pro administraci)* [AS]
13b Docházka dle počtu zaměstnanců (1 licence v ceně, AS v ceně)
14 Finanční analýza podniku
15 Rizika a neshody
16 Porady
17 Spisová služba
18 Údržba
19 Půjčovna
20 Výrobní terminál [AS]
21 Archiv (připravuje se, není v prodeji)*
22 Výběr zaměstnanců
23 Procesy
24 MIS reporty (Manažerský informační systém);v ceně 1x Editor + 3x Klient
24a MIS reporty (Manažerský informační systém) - dodatečná licence Editor
24b MIS reporty (Manažerský informační systém) - dodatečná licence Klient
25 Aplikační server (za 1 fyzický nebo virtuální server)**
26 WEB CRM  (připravuje se) [AS]
27 eShop konektor (Winternet) [AS]
28 EDI - všechny zprávy (28a - 28d)
28a EDI - Import přijatých objednávek
28b EDI - Export dodacích listů
28c EDI - Export vydaných objednávek
28d EDI - Export faktur
29a Stravovací systém (Licence pro administraci)
29b Stravovací systém [AS] * (dle počtu strávníků, 1 lic. administrátora je v ceně)
29c Stravovací systém - WEB klient [AS]
30 Obchodní plán
40 Restrikce na změnu základního prvku matice (059)
41 Umísťování na skladě bez hlídání pravidel umísťování (074)
42 Hromadné pořizování položek objednávek a výdejek (025)
43 Přeceňování příjemek (039)
44 Inventura Plus (077)
45 Paletové Konto (078)
46 Replikace dat pomocí XML dokumentů (063, 064, 070) [AS]
47 Sledování činnosti uživatelů (097)
48 Komunikace s aplikací TDS TECHNIK (085)
49 Výdej materiálu dle finálního výrobku (049)
50 Změna rezervací materiálů (061)
70 DMS online konektor (Autosalón) [AS je v ceně]
71 LORI online konektor (Doprava)  [AS je v ceně]
72 Adulo online konektor (Výroba oken)
73 Klaes konektor (Výroba oken)
Balíčky
  Set Ekonomických a logistických modulů (SELO)
  Set výrobních modulů (SVO)
  SELO + SVO

 

Objednatel může mít přidělen různý počet přístupů do jednotlivých modulů. Současně je hlídán celkový počet souběžných přístupů do databáze, který je vyjádřen licencí k modulu „základ“. Každý aktuálně přihlášený uživatel používá modul „základ“ a jeden nebo více dalších modulů. Uživatel může používat modul „základ“ a žádný další modul – licence jej v tomto případě neopravňuje pracovat s jakýmkoliv modulem kromě funkcí obsažených v modulu „základ“.   
 

Platí následující pravidla:

 

 1. Každému uživateli může být přiřazeno libovolné množství zakoupených modulů (nejméně jeden).
 2. Uživatel při svém přihlášení spotřebuje jednu licenci každého modulu, který má přiřazen. Přiřazení modulů může provádět uživatel s právem „administrátor“. Jednotlivým uživatelům lze nastavit, které licence bude svým přihlášením spotřebovávat a lze tedy stanovit, kteří uživatelé budou blokovat které licence.
 3. V jeden okamžik může být k celému systému přihlášeno jen tolik uživatelů, jaká je velikost licence modulu „základ“ (obvykle je to shodné s velikostí licence ASA).
 4. Počet současně přihlášených uživatelů, kteří mají povolen přístup ke konkrétnímu modulu, nemůže být větší, než je pro daný modul definováno ve smlouvě (stejný počet se přenáší i do licenčního souboru). Uživatel, který svým přihlášením překročí limit, má zablokovanou funkcionalitu některých částí dotčených modulů.
 5. Moduly, které mají v licenčním souboru počet přístupů roven nule, jsou pro kteréhokoli uživatel nepřístupné nebo se chovají jako demoverze.
 6. Tyto pravidla nijak nesouvisí s efektivním nastavením přístupových práv k objektům databáze.

Výjimky

Docházka (položka 13a, 13b)

Modul docházka je licencován podle počtu pracovníků, kteří jsou v daném měsíci tímto modulem registrováni. Podle množství pracovníků je nutno zvolit i velikost licence (13b). Licence docházky (13b) obsahuje i jednu licenci pro administrátorský přístup. Licence 13b bez ohledu na její velikost obsahuje i jednu licenci aplikačního serveru (25), ale jen za předpokladu, že uživatel ještě žádnou licenci aplikačního serveru nevlastní, nebo nepořizuje současně jiný modul s touto vlastností. Velikost administrátorské licence docházky (13a) je dána počtem uživatelů, kteří s docházkovými daty aktivně pracují (administrují data, tj. pořizují nebo upravují data).

Stravovací systém (položka 29a, 29b, 29c)

Položka 29a prezentuje počet uživatelů, kterým je umožněno administrovat systém stravování tedy ti, kteří vytvářejí jídelníčky a administrují objednávky strávníků.

Položka 29b prezentuje maximální počet strávníků, které systém může obhospodařit. Tato licence obsahuje i licenci aplikačního serveru (25), pokud tuto licenci uživatel neobdržel s jiným modulem (tato licence AS se nepřičítá k aktuálnímu počtu licencí AS, pokud je aktuální počet větší než nula).

Položka 29c je licence prezentující počet uživatelů, kteří budou přistupovat k objednávkovému systému prostřednictvím webové aplikace.

MIS (položka 24, 24a, 24b)

Jedna licence položky 24 obsahuje jeden přístup pro tvorbu a editaci návrhu reportu (1x uživatel „Editor“) a 3 přístupy pro čtení reportů (3x uživatel „klient“). Položka 24a prezentuje počet dalších uživatelů „Editor“ a položka 24b prezentuje počet dalších uživatelů „klient“.
 

Replikace dat pomocí XML (položka 46)

Jedná se o sadu doplňků, umožňující asynchronní předávání dat mezi dvěma databázemi (přesnější popis je v katalogu funkcí). Licencování se řídí počtem navázaných spojení (dva komunikující počítače vytváří jedno spojení, tj. jedna definovaná „subskripce“). 

Licence, jejichž velikost se nehlídá

Jedná se obvykle o „doplňky“ systému, které jsou zpřístupněny automaticky všem uživatelům jednoho systému, ke kterému byla tato licence koupena. Tyto doplňky mohou rozšiřovat funkcionalitu, která je licencována samostatně. Uživatel, který nemá licenci na funkcionalitu obsahující doplněk, nemá automaticky právo používat ani tento doplněk.

Mezi takové doplňky patří položky 27, 40, 41, 45, 47, 70 (v ceně je položka 24 - AS), 71 (v ceně je položka 24 - AS).

Rozsah licencí podrobně

Systém Vision32 je software složený ze dvou vrstev,  klientské a serverové části.

1. Klientská část

Klientská část je určena pro počítače s procesorecm Intel a operačním systémem Microsoft Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 (32bit).

 
Uživatelské prostředí je tvořeno těmito objekty:

 • Uživatelské menu (s možností uživatelského přizpůsobení)
 • Řádkové prohlížeče dat (prohlížeče se základními datovými funkcemi: upravit pořadí sloupců, změnit třídění, přidat záznam, odebrat záznam, upravit záznam, definovat, uložit a aplikovat filtr na zobrazené záznamy, vyhledat záznam v libovolném sloupci, vyvolat tisk sestavy, aktualizovat pohled, zobrazit informace o datovém zdroji, vytvořit jinou variantu prohlížeče)
 • Dialog pro vstup dat (formuláře pro zadávání dat s položkami typu text, číslo, datum a výběr z číselníku, součástí dialogu může být opět objekt prohlížeč)
 • Speciální objekty (Grafické zobrazení některých dat, vizuální editor sestav apod.)

 
Na úrovni klienta jsou řešeny dva typy přístupových práv:

 • Přístupy k jednotlivým částem menu
 • Restrikce a oprávnění (sada specializovaných oprávnění řízených klientem)

 
Výstupy jsou realizovány prostřednictvím úlohy „editor sestav“. Tato úloha předává výstup operačnímu systému. Systém neřeší ovladače tiskáren a dalších výstupních zařízení.
 

2. Serverová část

Serverová část systému je určena pro servery s operačními systémy:

 • Microsoft Windows 2003 Server, Windows 2008 Server
 • Linux (jen podporované verze –  konzultujte s dodavatelem Vision32)

 

Serverová část obsahuje definice datových tabulek, dat, pohledů, procedur, triggerů, uživatelských datových typů, pravidelně spouštěných akcí, přístupových práv na úrovni databáze a pravidel pro replikace.

 
Systém podporuje komunikační protokoly TCPIP a Shared Memory.

Pro spuštění serverové části je nezbytně nutná korektní instalace databázového serveru Sybase ASA podle smlouvy o poskytování software a dalších služeb. Všechny stanice, servery, komponenty sítě a periferie musí mít výkon odpovídající nárokům aplikace, množství zpracovávaných dat a množství současně pracujících uživatelů.