Zpět

Evidence dlouhodobého majetku, evidence vozidel

Evidence dlouhodobého majetku, evidence vozidel
Jedná se především o pomocnou účetní evidenci zahrnutou v modulu Ekonomika, na kterou však mohou navazovat ostatní agendy, jako jsou například "výrobní zdroje" či "plánování údržby".

Evidence majetku

Jedná se především o pomocnou účetní evidenci zahrnutou v modulu Ekonomika, na kterou však mohou navazovat ostatní agendy, jako jsou například "výrobní zdroje" či "plánování údržby". V systému Vision32 plní tato agenda několik funkcí.
První funkcí je evidence investic. Tato funkce velice úzce spolupracuje s účetnictvím především při likvidaci investičních faktur.
Druhou velkou kapitolou je evidence dlouhodobého majetku. Zde se evidují všechny typy majetku, který má dlouhodobý charakter a který se odepisuje. Je zřejmé, že jednou z podstatných funkcí této evidence je výpočet daňových a účetních odpisů, včetně jejich zaúčtování.
Třetí oblastí je operativní evidence krátkodobého majetku. Zde je kladen důraz především na přesnou evidenci, přiřazení zaměstnancům, umístění a podobně.


Základní charakteristika – evidence majetku:
·         Zpracování daňových odpisů - roční
·         Zpracování odpočtu DPH
·         Zpracování vyrovnání DPH
·         Výpočet vyrovnání DPH
·         Zpracování účetních odpisů - měsíční
·         Vyrovnání DPH
·         Omezení výpočtu odpisů v předchozích letech
·         Hromadné nastavení odpočtu DPH
·         Technické zhodnocení
·         Číslování karet
·         Dlouhodobý majetek - pohyby
·         Omezení výpočtu odpisů v aktuálním roce
·         Nová karta
·         Daňové odpisy - výpočet
·         Sledování investic
·         Hromadné opravy
·         Hromadné převody - umístění
·         Umístění dlouhodobého majetku
·         Potenciální technické zhodnocení
·         Hromadné vyřazení DM
·         Hromadný přepočet odpisů
·         Evidence dlouhodobého majetku
·         Hromadný převod karet dlouhodobého majetku do operativní evidence
·         Seznam karet dle identifikace databáze
·         Odpisy
·         Slučování karet
·         Odpisový plán
·         Odpisová kalkulačka
·         Likvidace faktur
·         Přeúčtování pohybů
·         Převod potenciálního technického zhodnocení na techn. zhodnocení
·         Převod z investic do používání (dlouhodobý majetek)
·         Převody karet mezi organizačními jednotkami
·         Režim pozemky
·         Odpočet DPH
·         Operativní evidence
·         Číslování karet
·         Operativní evidence
·         Operativní evidence - filtr
·         Operativní evidence - umístění
·         Sledování umístění operativní evidence - členění, budovy, referenti,
·         Pořízení investic - pohyby
·         Pořízení investic
 
Evidence vozidel

Funkce je určena pro evidenci vozidel pro přiznání k silniční dani. V přiznání k dani silniční uvádí poplatník vozidla, která jsou předmětem daně, tj. vozidla, kterým je přidělena registrační značka v České republice. Tato jsou používána k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmu u subjektu nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu (§ 18 odst. 3 a následující zákona c. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisu).


Základní charakteristika – evidence vozidel: 
·         Sledování umístění
·         Dodatečné přiznání
·         Evidence vozidel
·         Hromadné přepočty
·         Roční zpracování
·         Přiznání k dani
·         Opravné přiznání
·         Slevy
·         Zálohy a vyrovnání silniční daně
·         Vytvoření informací pro výpočet silniční daně
·         Výpočet silniční daně