Zpět

Finanční a daňové účetnictví

Finanční a daňové účetnictví
Účetnictví v systému Vision ERP je základní podpůrnou agendou, bez které se neobejde prakticky žádná organizace. Základní myšlenkou je propojení účetnictví do všech „zdrojových“ agend systému v reálném čase.

Finanční a daňové účetnictví

Účetnictví v systému Vision ERP je základní podpůrnou agendou, bez které se neobejde prakticky žádná organizace. Základní myšlenkou je propojení účetnictví do všech „zdrojových“ agend systému v reálném čase (Sklady, Výroba, projekty, Služby, Obchod, Mzdy, Majetek a další). Účetní zápisy vznikají automaticky na pozadí při tvorbě ostatních dokladů (příjemka, výdejka, faktura apod.) a to podle předdefinovaných pravidel. Účetní se tedy nemusí zabývat tvorbou rutinních zápisů, ale soustředit se na kontrolní činnost a účtování zbývajících částí. Na druhé straně, zdrojové agendy mají okamžitě k dispozici účetní informace. Z modulu zakázek lze například online sledovat efektivitu plnění zakázky, nebo z obchodních agend je okamžitě k dispozici nejaktuánější stav saldokonta odběratelů či dodavatelů a podobně.

Účetnictví pracuje s účetním deníkem. To je souhrn všech účetních dokladů rozdělených do účetních období, samostatných agend a do číselných řad.
Účetní deník obsahuje informace o saldokontu. Saldokonto dodavatelů, odběratelů případně saldokonto likvidačních účtů není od účtování odděleno a bude za každých okolností správné a aktuální. Saldokonto spolu s platebním kalendářem tvoří základ pro rozsáhlou část managementu plateb. Systém má elektronická pojítka na většinu českých a slovenských bank a umožňuje provádění veškerých finančních operací elektronicky, včetně automatického zpracování výpisů z účtů a automatického párování se saldokontními případy.
Každý jednotlivý účetní doklad obsahuje veškeré vazby na zdroj vzniku a kompletní zaúčtování (řádky účetního deníku). Příklad zaúčtování vypadá takto (příklad neobsahuje všechny evidované informace):


Rozšířením deníku je též evidence DPH. Tato evidence poskytuje všechny zákonem vyžadované výstupy a umožňuje elektronickou komunikaci s portálem veřejné správy. Daňové doklady umožňují evidovat všechny legislativou nařízené hlediska a informace.
Pro potřeby automatizace je účetnictví doplněno nástrojem pro dávkové vytváření účetních dokladů na základě šablon. Pomocí těchto funkcí je možno doklady generovat v pravidelných intervalech nebo na pokyn obsluhy. Funkce se dobře hodí pro pravidelnou fakturaci, pravidelné zaúčtování opakujících se plateb a podobně.
Účetní závěrka je zcela automatická a opakovatelná. Tato funkce umožňuje zamykat účetní období po jednotlivých měsících a ochránit data před nechtěnými změnami vlivem lidské chyby.
Nejdůležitější částí jsou nástroje pro vyhodnocování. Systém obsahuje detailní rozbory hospodaření, nástrojem pro tvorbu analýz, nástroje pro tvorbu plánů, nástroje pro srovnávání s plánem. Součástí systému je i více než sto rozborových, přehledových a legislativou vyžadovaných tiskových výstupů.
Účetnictví je přístupné podle nastavení přístupových práv a pro schvalování dokladů je v systému možné vytvořit schvalovací postupy (viz „procesy“). Hospodářské (fiskální) období lze nastavit zcela v souladu s potřebami společnosti a nemusí obsahovat 12 po sobě jdoucích měsíců (např. při přechodu na fiskální účetní období).

 
Základní charakteristika
·         Účtování v reálném čase
·         Automatizované párování dokladů
·         Přehledné kontrolní nástroje
·         Fiskální účetní období
·         Evidence DPH, přiznání k DPH
·         Souhrnné hlášení, hlášení intrastat
·         Komunikace s insolvenčním rejstříkem
·         Komunikace s portálem veřejné správy
·         Elektronické bankovnictví
 
Účetnictví pro různé typy účetních jednotek

 • parametrizace systému umožňuje efektivní zpracování účetnictví i při relativně malém objemu dat a omezeném počtu uživatelů

 • díky rozsáhlým možnostem parametrizace roste informační systém Vision32 s rozvojem společnosti

 • finanční a daňové účetnictví lze provozovat i zcela samostatně (vhodné pro účetní kanceláře) 

 • celý informační systém včetně účetnictví je dimenzován pro zpracování velkého objemu dat. (systém je testován pro zpracování řádově desítek miliónů záznamů v účetním deníku)

 • činnosti jsou uspořádány tak, aby umožňovaly snadnou spolupráci jednotlivých pracovníků

 • většina účetních zápisů vzniká zcela automaticky na základě předdefinovaných pohybů a souvztažností (uživatel tedy provádí věcné úkony prostřednictvím uživatelsky přívětivých formulářů a funkcí, které generují účetní zápis na pozadí dle definovaných pravidel)

 • možnost účtování zejména nákladů a výnosů na uživatelsky definovaná členění (4 různé, na sobě nezávislé skupiny členění: středisko, činnost, zakázka, další

 Účetnictví dále obsahuje tyto funkce:

 

 • Účetní deník      Likvidace a opravy likvidace
 • Účetní deník      Schvalování účetních dokladů
 • Účetní deník      Účtování kurzových rozdílů
 • Účetní deník      Obecný případ účetního dokladu - zobecnění účtování dokladu
 • Účetní deník      Plánované účetní doklady
 • Účetní deník      Stornování dokladu (do téhož dokladu, do jiného)
 • Účetní deník      Pokladní kniha
 • Účetní deník      Konta
 • Účetní deník      Zálohové faktury přijaté
 • Účetní deník      Účtování bankovního výpisu
 • Účetní deník      Účtování běžných účetních dokladů
 • Účetní deník      Účetní závěrka
 • Účetní deník      Souvztažnosti a jejich nastavení a použití
 • Účetní deník      Stavy účetních dokladů
 • Účetní deník      Použití zálohy
 •                
 • Saldokonto        Zápočet vzájemných pohledávek a závazků
 • Saldokonto        Přecenění pohledávek a závazků v cizích měnách
 • Saldokonto        Saldokonto
 • Saldokonto        Pohledávky firem a opravné položky
 • Saldokonto        Splátkový kalendář
 •                
 • Platby   Platební bilance firmy
 • Platby   Penalizace
 • Platby   Platební kalendář
 • Platby   Převodní příkazy
 • Platby   Elektronické bankovnictví
 • Platby   Pravidelné platby, o nichž se předem neúčtuje
 •                
 • Evidence DPH   ISDOC - Import přijatého plnění
 • Evidence DPH   Koeficient a uplatnění odpočtu DPH §19, poměrný odpočet daně na vstupu
 • Evidence DPH   Pořízení DF pomocí příjemky
 • Evidence DPH   Souhrnná hlášení
 • Evidence DPH   Výpis z evidence podle §92a zákona o DPH
 • Evidence DPH   Daňový doklad z úhrady zálohy
 • Evidence DPH   Přijaté plnění (tuzemsko. Dovoz, EU, ...)
 • Evidence DPH   Souhrnný doklad tuzemského přijatého plnění
 • Evidence DPH   Použití DD z úhrady zálohy, vypořádání daní
 • Evidence DPH   Registrace k dani v jiném čl.státě EU
 • Evidence DPH   Přijaté plnění - postoupení došlé faktury
 • Evidence DPH   Závěrka DPH
 • Evidence DPH   Roční změna poměrného odpočtu DPH
 • Evidence DPH   Slovenské DPH a § 53
 • Evidence DPH   Výpis z evidence podle §92a zákona o DPH
 •                
 • Finanční rozbory a plánování     Plán a rozpočet
 • Finanční rozbory a plánování     Měsíční souhrny
 • Finanční rozbory a plánování     Měsíční souhrny a finanční plánování
 • Finanční rozbory a plánování     Nástroje pro tvorbu a údržbu měsičních souhrnů a plánování
 • Finanční rozbory a plánování     Finanční rozbory a plánování
 • Finanční rozbory a plánování     Finanční analýza podniku ve Vision32
 •                
 • Vykazování dle IFRS       Účtování kurzových rozdílů dle IFRS
 •                
 • Nástroje pro údržbu dat              Obecný import účetních dokladů
 • Nástroje pro údržbu dat              Nástroje pro údržbu dat
 •                
 • Základní nastavení          Organizační členění, zakázky, další, činnosti
 • Základní nastavení          Číselníky - popis
 • Základní nastavení          Parametry účetnictví
 • Základní nastavení          Účetní knihy
 • Základní nastavení          Restrikce a povolení
 • Základní nastavení          Číslování účetních dokladů
 • Základní nastavení          Řady účetních knih, nastavení