Zákaznická podpora

rss-logo-60x60.jpg Mzdy a personalistika

Výstup pro ISPV - obor vzdělání (verze 189)

Datum a čas: 15.11.2018 0:00:00

Ve výstupu pro ISPV za 4. čtvrtletí je požadováno naplnění položky Obor nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD). Vzhledem k tomu, že statistický číselník oborů vzdělání neodpovídá novým požadavkům ISPV, bylo třeba do osobních karet doplnit na záložce vzdělání novou položku "Obor vzdělání pro ISPV", kterou je třeba vyplnit samostatně pro každého pracovníka jeho unikátním kódem, který je nutné vygenerovat v aplikaci na stránkách https://www.obory-vzdelani.cz/.

Výstup pro OSSZ - přehled o výši pojistného (verze 189)

Datum a čas: 05.11.2018 0:00:00

Výstup pro OSSZ byl sjednocen s výstupy pro zdravotní pojišťovny, záznamy jsou zobrazeny v prohlížeči s přiřazenými sestavami a funkcí pro předání do elektronického podání.

Pracovní poměry (verze 189)

Datum a čas: 17.10.2018 1:00:00

Na záložce "zařazení" v pracovních poměrech bylo u členění doplněno jméno vedoucího střediska a přidáno tlačítko, kterým lze nastavit vedoucí pozice pracovníka.

Přehledy pro zdravotní pojišťovny (verze 189)

Datum a čas: 11.10.2018 1:00:00

Úprava v podání přehledu o platbě pojistného a výstupů pro ZP (přihlášky, odhlášky, změny), nově je možné podání datovou schránkou. Více v online nápovědě.

Dlouhodobé ošetřovné (verze 187)

Datum a čas: 30.07.2018 1:00:00

Do programu byla přidána nová dávka nemocenského pojištění "Dlouhodobé ošetřovné" (http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/dlouhodobe-osetrovne.htm). Zároveň byla nahrazena sestava "OSSZ_Příloha k žádosti o ND" novým tiskopisem ČSSZ - 89 621 14 II/2018, původní sestava byla zachována a uložena pod názvem OSSZ_Příloha k žádosti o ND_I_2018. Dle nových požadavků ČSSZ bylo i rozšířeno elektronické podání NEMPRI18.

Exekuční příkaz přikázáním jiné peněžité pohledávky (verze 185)

Datum a čas: 22.02.2018 0:00:00

Exekuční příkaz přikázáním jiné peněžité pohledávky z verze 179 (10.10.2016) byl rozšířen z daňového bonusu i na roční vyrovnání daně. Od verze 2_1_37_1326 db 185.115 se jedná o exekuční příkaz přikázáním jiné peněžité pohledávky, nejen bonusu, ale i ročního vyrovnání daně. Lze zatrhnout, zda je exekuce na bonus, roční vyrovnání daně, nebo obojí.

Srážková daň u příjmů do 2500 Kč (verze 185)

Datum a čas: 07.02.2018 0:00:00

Výpočet mzdy byl ve verzi 185.103 upraven dle změny zákona o daních z příjmů v § 6, odst. 4 takto: pokud příjem nepřekročí 2500 Kč a zaměstnananec nemá podepsané prohlášení k dani, je tento příjem samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně.

Změny v zákonu 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (verze 185)

Datum a čas: 28.01.2018 0:00:00

Nejdůležitější změnou je zavedení nové dávky otcovské poporodní péče tzv. „otcovské“ (http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/otcovska.htm). Ve verzi 185.97 je nový formulář žádosti o dávku i nová struktura xml pro elektronické podání. Otcovská se zadává stejně jako ostatní dávky, jako druh dávky se zvolí 8-otcovská.

Kromě toho zde byly provedeny i některé další změny:

   v § 18 odst. 6 se číslo 7 nahrazuje číslem 30

Z této změny vyplývá, že zaměstnanec bude muset mít v rozhodném období podle odst. 3 (předchozích 12 kal. měsíců) ve všech případech vždy minimálně 30 kal. dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Pokud nebude alespoň 30 kal. dnů, bude se za denní vyměřovací základ považovat jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec dosáhl v kal. měsíci, v němž vznikla sociální událost.

   nově se změnil celý § 19 odst. 6, který zní:

Jestliže v rozhodném období stanoveném podle § 18 odst. 4 nemá zaměstnanec vyměřovací základ nebo není-li v tomto rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost. Pokud zaměstnání netrvalo a ani nemělo trvat alespoň 30 kalendářních dnů, je pravděpodobným příjmem započitatelný příjem, kterého by zaměstnanec dosáhl za trvání zaměstnání. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo o zaměstnání na základě dohody o provedení práce, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost, jestliže v rozhodném období stanoveném podle § 18 odst. 4 nebo 6 není alespoň 30 kalendářních dnů.
I z této změny vyplývá, že zaměstnanec bude muset mít v rozhodném období ve všech případech vždy minimálně 30 kal. dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Pokud nebude alespoň 30 kal. dnů, bude se za denní vyměřovací základ považovat jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec dosáhl v kal. měsíci, v němž vznikla sociální událost.

Nové daňové tiskopisy (verze 185)

Datum a čas: 09.01.2018 0:00:00

Ve verzi 185.75 byly doplněny nové níže uvedené daňové tiskopisy a byly přiřazeny k příslušným prohlížečům (první 2 k ročnímu vyrovnání daně, srážková daň k ročním pracovním poměrům):
Mzdy\Daň\Daň-potvrzení do formuláře pro označené pracovníky vzor 26 (za rok 2018)
Mzdy\Daň\Daň-výpočet do formuláře pro označené pracovníky vzor 22 (za rok 2017)
Mzdy\Daň\Daň srážková-potvrzení do formuláře pro označené pracovníky vzor 5 (za rok 2018)

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2017 (verze 185)

Datum a čas: 03.01.2018 0:00:00

Doplnění: Nový tiskopis byl doplněn do verze 185.75.
Sdělením MPSV 447/2017 Sb. vyhlásilo MPSV průměrnou mzdu za I. až III. čtvrtletí 2017 ve výši 28761 Kč. Tato částka bude doplněna v roce 2017 v parametrech mezd na řádku 63. Z této částky se vypočítají hodnoty pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2017. K naplnění jedné osoby se ZP tzv.
náhradním plněním je třeba odebrat výrobky nebo služby v objemu 201327 Kč bez DPH (28761x7). Odvod do státního rozpočtu za jednu nenaplněnou osobu se ZP by činil 71903 Kč (28761x2,5).
Tiskopis
Oznámení za rok 2017 o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením není zatím na stránkách MPSV k dispozici, bude doplněn do programu ihned po jeho zveřejnění. Vyplněný tiskopis je třeba předložit nejpozději do 15. února 2018 místně příslušnému Úřadu práce. V případě, že nebyl naplněn povinný podíl zaměstnáním osob se ZP nebo odběrem výrobků a služeb, je třeba provést odvod do státního rozpočtu rovněž nejpozději do 15. 2. 2018

Nezabavitelné částky pro účely srážek ze mzdy od 1.1.2018 (verze 185)

Datum a čas: 03.01.2018 0:00:00

Nové nezabavitelné částky pro účely srážek ze mzdy od 1.1.2018, nové hodnoty budou v parametrech mezd v roce 2018 na řádcích 16, 17, 18.

Důchodový věk od 1.1.2018 (verze 185)

Datum a čas: 02.01.2018 0:00:00

Zákonem 203/2017 Sb. se mění s účinností od 1. 1. 2018 zákon 155/95 Sb. o důchodovém pojištění. Omezení důchodového věku na maximálně 65 let.

Výše daňového zvýhodnění od 1. ledna 2018 (verze 185)

Datum a čas: 13.11.2017 0:00:00

Daňové zvýhodnění na první dítě bude od 1. ledna 2018 ve výši 1267 Kč (dosud 1117 Kč), tj. navýšení o 150 Kč.
Výše daňového zvýhodnění od 1. ledna 2018 bude tato:
   první dítě - 15204 Kč (měsíčně 1267 Kč)
   druhé dítě - 19404 Kč (měsíčně 1617 Kč)
   třetí a každé další dítě - 24204 Kč (měsíčně 2017 Kč)
V případě, že by se jednalo o dítě s průkazem ZTP/P částka daňového zvýhodnění by byla ve dvojnásobné výši.
Sazby jsou uvedeny v parametrech mezd na řádcích 1, 14, 102, 103, 104, 105.

Náhrady mzdy po dobu pracovní neschopnosti od 1.1.2018 (verze 185)

Datum a čas: 13.11.2017 0:00:00

Náhrady mzdy se budou i nadále poskytovat za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti.
Redukční hranice:
1.    redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy je 175,00 Kč
2.    redukční hranice je 262,33  Kč
3.    redukční hranice je 524,65 Kč
Pro účely výpočtu náhrady mzdy se průměrný výdělek zaměstnance (jedná se o průměrný výdělek používaný pro pracovněprávní účely, tj. pro dovolenou nebo náhradu mzdy) upraví tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Minimální mzda, zaručená mzda od 1.1.2018 (verze 185)

Datum a čas: 13.11.2017 0:00:00

Vláda mění nařízením 286/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018 výši minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nové hodnoty budou po založení 1/2018 uvedeny v parametrech mezd i v číselníku zaručené mzdy.

Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem, za osoby, za které je plátcem pojistného stát (verze 185)

Datum a čas: 20.11.2017 0:00:00

Nařízením vlády 140/2017 Sb. ze dne 12. května 2017 zvýšila vláda s účinností od 1. ledna 2018 vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem, za osoby, za které je plátcem pojistného stát z 6814 Kč na 7177 Kč. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, si mohou uvést příslušnou částku do řádku 28 v parametrech mezd. Při výpočtu mzdy u pracovníků, za které je plátcem ZP stát (dle evidenčního stavu), bude zdravotní pojištění vypočteno jen z části vyměřovacího základu, o kterou překročí tuto částku.

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na SZ (verze 185)

Datum a čas: 13.11.2017 0:00:00

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na SZ bude činit v roce 2018 48násobek průměrné mzdy, což je 1438992 Kč. Tato částka bude v roce 2018 uvedena v parametrech mezd na řádku 79.
Sledování maximálního vyměřovacího základu:
-       pokud má zaměstnanec pouze jednoho zaměstnavatele, bude se pojistné odvádět až do doby, kdy zaměstnancův vyměřovací základ dosáhne částky 1438992 Kč. Potom se již pojistné na SZ odvádět nebude.
-       pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů, bude se u všech těchto zaměstnavatelů odvádět do doby než dosáhne jeho vyměřovací základ částky 1438992 Kč. Po skončení roku požádá zaměstnanec o potvrzení úhrnu vyměřovacích základů své zaměstnavatele a v případě překročení částky 1438992 Kč, požádá o vrácení pojistného na SZ z částky nad tuto hranici.

Solidární zvýšení daně (verze 185)

Datum a čas: 14.11.2017 0:00:00

Solidární zvýšení daně by se odvádělo ze součtu příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 nad 48násobek průměrné mzdy, tj. v roce 2018 nad 1438992 Kč. Příjmy zahrnované do dílčího základu daně u příjmů podle § 6 jsou příjmy před navýšením na superhrubou mzdu (§ 6 odst. 13 ZDP).
Solidární zvýšení daně u záloh se vypočte tak, že z celého příjmu (superhrubé mzdy) se odvede daň 15% a z příjmu bez navýšení o povinné pojistné na SZ a VZP nad 4násobek průměrné mzdy, tj. nad 119916 Kč (29979x4) se odvede solidární zvýšení daně u zálohy ve výši 7%. Solidární zvýšení daně u záloh by se tedy týkalo zaměstnanců s hrubým příjmem nad 119916 Kč.
Uvedené hodnoty budou v parametrech mezd na řádcích 96 - Procento solidárního zvýšení daně a 97 - Měsíční limit pro výpočet solidárního zvýšení zálohy, výpočet mzdy bude probíhat podle těchto parametrů.

Potvrzení pro dávky SSP (verze 183)

Datum a čas: 05.10.2017 1:00:00

183.107:
V souvislosti se změnou uvádění příjmů na formulář ČSSZ, byla upravena sestava 'Potvrzení pro dávky SSP pro vybrané pracovníky'. Mimo dosavadní úhrn příjmů za nastavený interval jsou uvedeny ještě samostatně příjmy za první, druhý a třetí měsíc počínaje měsícem zvoleného datumu, od kterého sestavu vytvořit.

Změny ve statistickém šetření ISPV (verze 183)

Datum a čas: 29.06.2017 1:00:00

Do výstupu pro ISPV byl doplněn "Název pracovní pozice" (NAZPOZ), pokud je u pracovníků použit číselník funkcí, bude v NAZPOZ zobrazen název funkce z číselníku, pokud číselník není používán, bude to položka "Funkce - název" z pracovních poměrů ze záložky "Zařazení".

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením (verze 179)

Datum a čas: 17.01.2017 0:00:00

Sdělením MPSV 448/2016 Sb. vyhlásilo MPSV průměrnou mzdu za I. až III. čtvrtletí 2016 ve výši 27 000 Kč. Tato částka bude doplněna v roce 2016 v parametrech mezd na řádku 36. Z této částky se vypočítají hodnoty pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2016. K naplnění jedné osoby se ZP tzv. „náhradním plněním“ je třeba odebrat výrobky nebo služby v objemu 189 000 Kč bez DPH (27 000x7). Odvod do státního rozpočtu za jednu nenaplněnou osobu se ZP by činil 67 500 Kč (27 000x2,5). Vyplněný tiskopis je třeba předložit nejpozději do 15. února 2017 místně příslušnému Úřadu práce. V případě, že nebyl naplněn povinný podíl zaměstnáním osob se ZP nebo odběrem výrobků a služeb, je třeba provést odvod do státního rozpočtu rovněž nejpozději do 15. 2. 2017.
Tiskopis „Oznámení za rok 2016 o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením“ stále není na stránkách MPSV k dispozici, proto byl tento doplněn do programu úpravou loňského tiskopisu.
I pracovníci s odejmutou invaliditou budou považováni za osoby se zdravotním postižením po dobu 12 měsíců od odejmutí. Podle § 67 odst. 4 zákona o zaměstnanosti se za osoby se zdravotním postižením považují ještě po dobu 12 měsíců ode dne posouzení osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní v prvním nebo druhém stupni

Od daně osvobozené platby zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění od 1.1.2017 (verze 179)

Datum a čas: 06.01.2017 0:00:00

V § 6 odst. 9 písm. p) zákona 377/2015 Sb. se zvyšuje částka od daně osvobozených plateb zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo na soukromé životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Tato částka bude v roce 2017 v parametrech mezd na řádku 77.

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti (verze 179)

Datum a čas: 06.01.2017 0:00:00

Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna nestihla schválit změny v zákonu o daních z příjmů (tisk 873) tak, aby mohl platit již od 1.1.2017, bude se u daňového zvýhodnění na dítě postupovat stejně, jako v roce 2016. Tzn., že do doby, než nabyde účinnosti novela zákona, se bude daňové zvýhodnění poskytovat ve výši 1 417 Kč na druhé dítě a 1 717 Kč na třetí a každé další dítě. Od účinnosti novely zákona o daních z příjmů se zvýší daňové zvýhodnění na druhé dítě na 1 617 Kč a na třetí a každé další dítě na 2 017 Kč. V rámci ročního zúčtování záloh za rok 2017 se uplatní daňové zvýhodnění na druhé dítě ve výši 19 404 Kč (tj. 1 617x12) a na třetí a každé další dítě ve výši 24 204 Kč (tj. 2 017x12). Sazby jsou uvedeny v parametrech mezd na řádcích 1, 14, 102, 103, 104, 105.

Nové daňové tiskopisy (verze 179)

Datum a čas: 05.01.2017 0:00:00

Ve verzi 179.92 byly doplněny nové tiskopisy pro finanční správu, všechny byly také přiřazeny k prohlížeči ročního vyrovnání daně:
- Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro účely podání k dani z příjmů vzor 2
- Daň srážková-potvrzení do formuláře pro označené pracovníky vzor 4 (za rok 2017)
- Daň-potvrzení do formuláře pro označené pracovníky vzor 25 (za rok 2017)
- Daň-výpočet do formuláře pro označené pracovníky vzor 21 (za rok 2016)

Přehled stavu zpracování mezd (verze 179)

Datum a čas: 12.12.2016 0:00:00

Funkce je určena k usnadnění práce mzdové účetní, jsou monitorovány určité akce, je uveden jejich termín a sledováno jejich provedení, neprovedené akce jsou označeny červeně. Více v nápovědě.

Nezabavitelné částky pro účely srážek ze mzdy od 1.1.2017 (verze 179)

Datum a čas: 10.12.2016 0:00:00

Částka životního minima je stále ve výši 3410 Kč. Částka normativních nákladů na bydlení se pro rok 2016 mění na 5822 Kč (dosud 5858 Kč). Součet těchto částek činí 9232 Kč (3410+5822). Díky této změně normativních nákladů dochází k úpravě nezabavitelných částek:
Základní částka, která nesmí být sražena povinnému je součet
   základní částky na osobu povinného 6154,67 Kč (2/3 z (3410+5822=9232), dosud to bylo 6178,67 Kč,
   základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu 1538,67 Kč (6154,67:4), dosud to bylo 1544,67 Kč.
Tzn., že i v roce 2017 se bude při výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena, pracovat s haléři a zaokrouhlení na celé koruny se provede až po jejím výpočtu.
Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí součet částky ŽM a normativních nákladů na bydlení, tj. 3410+5822 = 9232 Kč (dosud 9268 Kč). Jedna třetina z této částky činí 3077 Kč (dosud 3089 Kč).
Nové částky se uplatní až od výpočtu mzdy za leden 2017.

Minimální mzda, zaručená mzda od 1.1.2017 (verze 179)

Datum a čas: 09.12.2016 0:00:00

Vláda mění nařízením 336/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017 výši minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy. Výše měsíční minimální mzdy se zvyšuje na 11000 Kč (dosud 9900 Kč). U zaměstnanců s hodinovou mzdou se minimální mzda zvyšuje na 66,00 Kč (dosud 58,70 Kč). Více v nápovědě včetně "Dopadu zvýšení minimální mzdy do zákona 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění", "Dopadu zvýšení minimální mzdy do zákona o daních z příjmů" i "Dopadu zvýšení minimální mzdy na příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí".

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení (verze 179)

Datum a čas: 09.12.2016 0:00:00

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na SZ bude činit v roce 2017 48násobek průměrné mzdy, což je 1355136 Kč. Tato částka bude v roce 2017 uvedena v parametrech mezd na řádku 79.
Sledování maximálního vyměřovacího základu:
-       pokud má zaměstnanec pouze jednoho zaměstnavatele, bude se pojistné odvádět až do doby, kdy zaměstnancův vyměřovací základ dosáhne částky 1355136 Kč. Potom se již pojistné na SZ odvádět nebude.
-       pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů, bude se u všech těchto zaměstnavatelů odvádět do doby než dosáhne jeho vyměřovací základ částky 1355136 Kč. Po skončení roku požádá zaměstnanec o potvrzení úhrnu vyměřovacích základů své zaměstnavatele a v případě překročení částky 1355136 Kč, požádá o vrácení pojistného na SZ z částky nad tuto hranici.

Solidární zvýšení daně (verze 179)

Datum a čas: 09.12.2016 0:00:00

Solidární zvýšení daně se bude odvádět ze součtu příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 nad 48násobek průměrné mzdy, tj. v roce 2017 nad  1355136 Kč. Příjmy zahrnované do dílčího základu daně u příjmů podle § 6 jsou příjmy před navýšením na „superhrubou mzdu“ (§ 6 odst. 13 ZDP).
Solidární zvýšení daně u záloh se vypočte tak, že z celého příjmu (superhrubé mzdy) se odvede daň 15% a z příjmu bez navýšení o povinné pojistné na SZ a VZP nad 4násobek průměrné mzdy, tj. nad 112928 Kč (28232x4) se odvede solidární zvýšení daně u zálohy ve výši 7%. Solidární zvýšení daně u záloh by se tedy týkalo zaměstnanců s hrubým příjmem nad 112928 Kč.
Uvedené hodnoty budou v parametrech mezd pro rok 2017 na řádcích 96 - Procento solidárního zvýšení daně a 97 - Měsíční limit pro výpočet solidárního zvýšení zálohy, výpočet mzdy bude probíhat podle těchto parametrů.

Náhrady mzdy po dobu pracovní neschopnosti od 1.1.2017 (verze 179)

Datum a čas: 09.12.2016 0:00:00

Náhrady mzdy se budou i nadále poskytovat za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti.
Redukční hranice:
1.    redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy je 164,85 Kč
2.    redukční hranice je 247,10  Kč
3.    redukční hranice je 494,20 Kč
Pro účely výpočtu náhrady mzdy se průměrný výdělek zaměstnance (jedná se o průměrný výdělek používaný pro pracovněprávní účely, tj. pro dovolenou nebo náhradu mzdy) upraví tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Exekuce na daňový bonus (verze 179)

Datum a čas: 10.10.2016 1:00:00

Při exekuci na daňový bonus se jedná o samostatný exekuční příkaz přikázáním jiné peněžité pohledávky, na kterou se neuplatňují nezabavitelné částky, pořadí apod., sráží se celý daňový bonus až do výše dluhu. Číselník účtů byl rozšířen o přepínač, zda se jedná o exekuci daňového bonusu, při pořízení takovéhoto účtu pracovníkovi ve srážkách bude při výpočtu mzdy doplněna do srážky jako měsíční srážka výše měsíčního daňového bonusu, případně i doplatek daňového bonusu z ročního vyrovnání daně. Přepínač není možné zatrhnout u všech srážek, nelze pro účty používané systémově k jiným srážkám, tj. 0-5, 8-15 a rovno či větší než 38.
Legislativa:
Poplatník daně z příjmů fyzických osob má podle ustanovení § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než jeho daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Daňový bonus nelze dle rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci čj. 3 VSOL 852/2011 ze dne 11. 5. 2012 započítávat do čisté mzdy povinného pro účely srážek ze mzdy povinného. Avšak s ohledem na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 3. 2013 čj. 1 VSPH 241/2013 jej lze postihnout jako jinou peněžitou pohledávku ve smyslu ustanovení § 312 a násl. občanského soudního řádu ve spojení s ustanovením § 52 exekučního řádu.
Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí judikoval, že daňový bonus není dávkou určenou k výživě dítěte, ale je pouze nástrojem daňové optimalizace. Jelikož daňový bonus je příjmem povinného a zároveň se nejedná o plnění, které by bylo uvedeno v § 299 OSŘ a jež by bylo vyloučeno z exekučního postihu, je daňový bonus postihován jako jiná peněžitá pohledávka povinného za jeho zaměstnavatelem. Daňový bonus se ve prospěch takové exekuce srazí celý.
Vzhledem ke skutečnosti, že na provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky se nevztahují ustanovení o nezabavitelné částce, srazí se daňový bonus na základě exekučního příkazu k provedení exekuce dle § 312 OSŘ přikázáním jiné peněžité pohledávky celý. Na exekuční příkaz dle § 312 OSŘ přikázáním jiné peněžité pohledávky se nevztahuje pořadí, které získaly jednotlivé pohledávky při srážkách ze mzdy dle ustanovení §§ 276 až 302 OSŘ. Bude-li tedy plátci mzdy doručena exekuce dle § 312 OSŘ na daňový bonus, bude srážka daňového bonusu provedena podle tohoto exekučního příkazu neprodleně.
Z výše uvedeného vyplývá, že daňový bonus nelze postihnout exekucí na mzdu, ani při provádění srážek na základě dohody o srážkách ze mzdy. Lze jej však vymoci exekucí dle ustanovení § 312 OSŘ - přikázáním jiné peněžité pohledávky. Obdobně to platí i při ročním zúčtování.

Úprava dovolené u neplacené mateřské dovolené (verze 177)

Datum a čas: 11.05.2016 1:00:00

Při zakládání nového roku bude nastaven nárok a zůstatek dovolené pracovnicím na neplacené mateřské dovolené (v evidenčním stavu 3) na 0, do staré dovolené bude přenesen zůstatek z uzavíraného roku včetně případné nevyčerpané staré dovolené.
Při přechodu z mateřské dovolené (evidenční stav 2) na neplacenou mateřskou dovolenou (evidenční stav 3) bude krácena dovolená za neodpracované dny, za prvních 100 dnů o 1/12, za každých dalších 21 dnů o 1/12.
Při nástupu do zaměstnání (evidenční stav 0) z neplacené mateřské dovolené (evidenční stav 3), případně nástupu na mateřskou (evidenční stav 2) při narození dalšího dítěte, bude vypočten nárok a zůstatek dovolené dle zameškaných dnů do datumu nástupu do zaměstnání, resp. nástupu na mateřskou dovolenou. K výpočtu dovolené dojde pouze v případě vložení nového evidenčního stavu (0, 2), jemuž předchází evidenční stav 3. Před výpočtem se nejprve zobrazí dotaz, zda dovolenou nastavit, při kladné odpovědi se záložka "Dovolená" v pracovních poměrech aktivuje a v ní se vloží nové stavy dovolené.

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě (verze 175)

Datum a čas: 27.04.2016 1:00:00

Daňové zvýhodnění na druhé dítě bude v roce 2016 činit 17004 Kč a daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě bude činit 20604 Kč. Tyto částky se uplatní v rámci ročního zúčtování záloh za rok 2016 nebo v daňovém přiznání za rok 2016. Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává ve výši 13404 Kč.

Zvýšené daňové zvýhodnění u záloh se uplatní od zúčtování mzdy za měsíc květen ve výši 1417 Kč na druhé dítě a 1717 Kč na třetí a každé další dítě. Při založení mzdového období 5/5016 budou novými částkami aktualizovány parametry mezd na řádcích 102-105.

Nové e-Podání pro ČSSZ NEMPRI 2016 (verze 175)

Datum a čas: 23.03.2016 0:00:00

Pořizovací formulář náhrady mzdy při pracovní neschopnosti byl rozšířen o novou položku "Zahraniční mimo  Slovenska", byl doplněn nový tiskopis  Příloha k žádosti o dávku (ČSSZ - 89 621 10 I/2016), nový tiskopis byl přiřazen k sestavám prohlížeče náhrad mzdy při PN. V programu je zařazeno ve verzi 175.239. Ve verzi 175.340 byla doplněna do formuláře náhrady mzdy při pracovní neschopnosti i poznámka do datové věty NEMPRI pro ČSSZ, pokud bude vyplněna, bude také odeslána v datové větě na portál ČSSZ.

Dále je upravena struktura výstupního xml souboru, např. nově elektronické podání NEMPRI16 bude umožňovat odesílat i připojené soubory. Pokud budou na pořizovací obrazovce náhrad mzdy při pracovní neschopnosti pracovníkovi připojeny oscanované dokumenty typu MINE (např. jpg, png, pdf), budou odeslány společně s přílohou k žádosti. K ostrému provozu bude ČSSZ připravena 15.04.2016.

Upozornění:
Ve verzi 2.1.35.1286 19.4.2016 došlo k pozastavení NEMPRI16. ČSSZ nedodržela avizovaný termín spuštění NEMPRI16 k 15.4.2016 a podání přílohy k žádosti končí zamítnutím. Proto došlo opětovně k zařazení NEMPRI15 a aktivace NEMPRI16 byla v programu o měsíc posunuta, nové podání bude použito od 15.5.2016, do té doby snad ČSSZ službu spustí.

9.5.2016:
ČSSZ stále nespustila službu NEMPRI2016, ve mzdách proto byla tato služba zastavena a lze ji spustit uživatelsky v konfiguraci mezd - parametry náhrad mzdy při PN. Do zapnutí služby tímto parametrem bude používána služba NEPMRI pro rok 2015.

Výstup pro ČSSZ - NEMPRI 2015 (verze 175)

Datum a čas: 24.03.2016 0:00:00

Změna v NEMPRI 2015, nově je nutné do výstupu uvádět  i u mužů "Převedení na jinou práci z důvodu těhotenství". Pokud nebude uvedeno, že muž nebyl na jinou práci převeden, portál ČSSZ datovou větu odmítne a nahlásí chybu. Výstup byl upraven dle nových požadavků ČSSZ.

Nové položky vstupní věty ISPV v roce 2016 (verze 175)

Datum a čas: 17.03.2016 0:00:00

Na základě Programu statistických zjišťování na rok 2016 vstoupí, pro statistické šetření ISPV („Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku“), v platnost nová struktura vstupních dat. Oproti stávající struktuře vstupních dat (S2012) byly do nové struktury (S2016) přidány čtyři nové položky, a to do věty o ekonomickém subjektu (MI, ř. 18-21):
Odměny z dohod o provedení práce (ODMDPPQ)
Hodiny odpracované na dohody o provedení práce (HODDPPQ)
Odměny členů statutárních orgánů společností a družstev (ODMSTATQ)
Odchodné a odstupné při skončení pracovního poměru (ODSTUPQ)
Změny se uplatní poprvé na datech za 1. čtvrtletí 2016 (data předávaná v dubnu 2016)

Nové daňové tiskopisy (verze 175)

Datum a čas: 25.01.2016 0:00:00

Do programu byly zařazeny nové daňové tiskopisy a byly přiřazeny i do sestav příslušných prohlížečů (pracovní poměry, roční zúčtování daně), jedná se o tyto tiskopisy:
25 5460/A MFin 5460/A - vzor č. 3 POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
25 5460 MFin 5460 - vzor č. 24 POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za rok 2016
25 5558 MFin 5558 - vzor č. 1 POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Roční zúčtování daně za rok 2015 (verze 175)

Datum a čas: 12.01.2016 0:00:00

Doplněn nový tiskopis Daň-výpočet do formuláře pro označené pracovníky vzor 20 (za rok 2015) 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 20, byl přiřazen k prohlížeči ročního vyrovnání daně.

Nezabavitelné částky pro účely srážek ze mzdy od 1.1.2016 (verze 175)

Datum a čas: 11.01.2016 0:00:00

Nové nezabavitelné částky pro účely srážek ze mzdy od 1.1.2016

Zrušení II. pilíře důchodové reformy (verze 175)

Datum a čas: 07.01.2016 0:00:00

Zákonem 376/2015 Sb. se s účinností od 1. ledna 2016 ruší zákon 426/2011 Sb. o důchodovém spoření a zákon 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření. V parametrech mezd na řádcích 98 a 99 bude od roku 2016 nula a důchodové spoření nebude od výpočtu mzdy za leden 2016 počítáno.

Rozšíření státních svátků (verze 175)

Datum a čas: 07.01.2016 0:00:00

Zákonem 359/2015 Sb. se mění zákon 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích a významných dnech. Podle tohoto zákona je od 1. ledna 2016 i Velký pátek, v roce 2016 připadá na den 25. března, takže v roce 2016 bude 252 pracovních dnů a 9 placených svátků. V plánovacích kalendářích na rok 2016 je uveden počet pracovních dnů 253 a svátků pouze 8. Nový svátek je doplněn do číselníku svátků.

Průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí 2015 - povinný podíl osob se ZP (verze 175)

Datum a čas: 16.01.2016 0:00:00

Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí 355/2015 Sb. byla vyhlášena průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí 2015 ve výši 25903 Kč. Tento údaj bude použit pro výpočet povinného podílu osob se ZP za rok 2015. V případě nenaplnění povinného podílu zaměstnáváním osob se ZP nebo odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se ZP („náhradní plnění“) je třeba provést odvod do státního rozpočtu ve výši 64757,50 Kč (25903x2,5) za jednu nenaplněnou osobu. K naplnění jedné osoby „náhradním plněním“ je třeba odebrat výrobky nebo služby v objemu 181321 Kč bez DPH (25903x7).
Tiskopis „Oznámení za rok 2015 o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením“ byl  na stránkách MPSV doplněn 15.1.2016, nová sestava je k dispozici v aktualizaci 175.215.

Nové e-Podání pro ČSSZ PVPOJ 2016 (verze 175)

Datum a čas: 08.02.2016 0:00:00

Nový výstup pro ČSSZ, e-podání PVPOJ 2016 včetně nové sestavy Přehled o výši pojistného. Nový výstup a sestava budou automaticky použity při zpracování mezd za 1/2016.

Kontrola zpracování mezd (verze 175)

Datum a čas: 09.12.2015 0:00:00

Po spuštění zaúčtování mezd proběhne kontrola na možné problémy a na dotaz se zobrazí prohlížeč s nalezenými nesrovnalostmi. Uživatel rozhodne, zda pokračovat dál v zaúčtování, nebo bude problémy řešit. Zatím se řeší tyto nesrovnalosti:
01 Výše doplatku do minimální mzdy dosahuje 4000,- Kč či výše
02 Hodnota odpracovaných hodin překračuje měsíční fond o 20%
03 Hodnota přesčasových hodin v měsíci překračuje 8 hodin
04 Hodnota přesčasových hodin v roce dosahuje či překračuje 150 hodin
05 Pracovník nemá vyplněnu zdravotní pojišťovnu? (nulové ZP, nenulové SP)
06 Pracovník ukončil pracovní poměr a nemá vyčerpanou dovolenou
07 Pracovník nemá vypočtenou výplatu
08 Pracovník nemá záznam v ONZ (přihlášku) a nastoupil do pracovního poměru
09 Pracovník nemá záznam v ONZ (odhlášku) a ukončil pracovní poměr
10 Pracovník má přečerpanou dovolenou
11 Nenulová sleva na dani na děti, nulová na poplatníka

Náhrady mzdy po dobu pracovní neschopnosti od 1.1.2016 (verze 175)

Datum a čas: 02.12.2015 0:00:00

Náhrady mzdy se budou i nadále poskytovat za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti.
Redukční hranice:
1.    redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy je 157,68 Kč
2.    redukční hranice je 236,43  Kč
3.    redukční hranice je 472,68 Kč
Pro účely výpočtu náhrady mzdy se průměrný výdělek zaměstnance (jedná se o průměrný výdělek používaný pro pracovněprávní účely, tj. pro dovolenou nebo náhradu mzdy) upraví tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení (verze 175)

Datum a čas: 02.12.2015 0:00:00

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na SZ bude činit v roce 2016 48násobek průměrné mzdy, což je 1296288 Kč. Tato částka bude v roce 2016 uvedena v parametrech mezd na řádku 79.
Sledování maximálního vyměřovacího základu:
-       pokud má zaměstnanec pouze jednoho zaměstnavatele, bude se pojistné odvádět až do doby, kdy zaměstnancův vyměřovací základ dosáhne částky 1296288 Kč. Potom se již pojistné na SZ odvádět nebude.
-       pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů, bude se u všech těchto zaměstnavatelů odvádět do doby než dosáhne jeho vyměřovací základ částky 1296288 Kč. Po skončení roku požádá zaměstnanec o potvrzení úhrnu vyměřovacích základů své zaměstnavatele a v případě překročení částky 1296288 Kč, požádá o vrácení pojistného na SZ z částky nad tuto hranici.

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové spoření (verze 175)

Datum a čas: 02.12.2015 0:00:00

Maximálním základem pojistného na důchodové spoření je částka stanovená jako maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného na důchodové pojištění, tj. 48násobek průměrné mzdy. V roce 2016 se bude pojistné na důchodové spoření odvádět do doby, kdy zaměstnanec nedosáhne vyměřovacího základu 1296288 Kč.

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na všeobecné zdravotní pojištění (verze 175)

Datum a čas: 02.12.2015 0:00:00

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na VZP byl definitivně zrušen a pojistné na VZP se bude odvádět z celého vyměřovacího základu zaměstnance. V parametrech mezd může být na řádku 93 "maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na VZP" jakákoliv hodnota, maximální vyměřovací základ nebude od roku 2016 hlídán.

Solidární zvýšení daně (verze 175)

Datum a čas: 02.12.2015 0:00:00

Solidární zvýšení daně se bude odvádět ze součtu příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 nad 48násobek průměrné mzdy, tj. v roce 2016 nad  1296288 Kč. Příjmy zahrnované do dílčího základu daně u příjmů podle § 6 jsou příjmy před navýšením na „superhrubou mzdu“ (§ 6 odst. 13 ZDP).
Solidární zvýšení daně u záloh se vypočte tak, že z celého příjmu (superhrubé mzdy) se odvede daň 15% a z příjmu bez navýšení o povinné pojistné na SZ a VZP nad 4násobek průměrné mzdy, tj. nad 108024 Kč (27006x4) se odvede solidární zvýšení daně u zálohy ve výši 7%. Solidární zvýšení zálohy na daň se tedy týká zaměstnanců s hrubým příjmem nad 108024 Kč.
Uvedené hodnoty budou v parametrech mezd na řádcích 96 - Procento solidárního zvýšení daně a 97 - Měsíční limit pro výpočet solidárního zvýšení zálohy, výpočet mzdy bude probíhat podle těchto parametrů.

Minimální mzda (verze 175)

Datum a čas: 02.12.2015 0:00:00

Nařízením ze dne 20. srpna 2015 vláda mění s účinností od 1. ledna 2016 výši minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy. Program byl upraven včetně dopadů do dalších oblastí, bližší popis je v nápovědě.

Datové rozhraní pro ZP 211 pro předání "Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele" (verze 175)

Datum a čas: 25.08.2015 1:00:00

Doplněno datové rozhraní pro ZP 211 pro předání "Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele" (Formulář H76). Po spuštění výstupu pro ZP se do adresáře 211 v adresáři dokumentů přihlášeného uživatele vytvoří výstupní soubor s názvem IČ+RRRR+MM.txt pro načtení na webových stránkách zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.