Řízení výroby v informačním systému

Mějte přehled o všem, co se ve výrobě šustne, jen tak se můžete správně rozhodovat.

Jak to funguje

Systém Vision ERP můžete použít jak pro řízení zakázkové výroby s libovolnou průběžnou dobou, tak pro malosériovou či velkosériovou výrobu. Typ a odvětví výroby není limitováno.
Mám zájem o podobné řešení
Řízení výroby

Co je obsahem

Významnou přidanou hodnotou systému je jeho komplexnost. Vazby mezi úlohami nebyly realizovány následně, nýbrž na začátku vývoje systému. Modul výroba přímo navazuje na

 • CRM
 • Projektové řízení
 • TPV
 • Objednávky
 • Nákup
 • Sklad
 • Mzdy
 • Majetek
 • Sklad hotových výrobků
 • Fakturace
 • Účetnictví

 
Proces řízení výroby navazuje na „CRM“ části systému a umožňuje z úspěšných obchodních případů generovat zakázky.
Funkce zakázek umožňuje zaznamenat veškerou potřebnou dokumentaci, sestavit (v návaznosti na TPV) kusovníky, technologické postupy a provést kalkulace. Proces spolupracuje se skladem i nákupem a umožní zajistit materiál či kooperace. U zdrojů vám systém vypočte kapacitní potřeby, jejich možnosti a zakázku naplánuje.
V průběhu realizace vám systém pomůže efektivně řešit skladové pohyby nebo vykazovat operace prostřednictvím čárového kódu a výrobních terminálů umístěných přímo ve výrobě. Odvádění výroby a výpočet nedokončené výroby je opět součástí celého procesu, který končí expedicí, fakturací a vyhodnocením efektivity výroby. Vše je propojeno on-line bez jakýchkoliv datových můstků.
On-line vazby usnadní vašim pracovníkům obchodu získat detailní přehled o stavu výroby, plánovačům ve výrobě získat informace o obchodních aktivitách a managementu informace o efektivitě výroby.
Z ekonomického pohledu jsou veškeré skladové pohyby účtovány s identifikací zakázky, střediskového členění a dalších pomocných údajů (je-li to účelné). Podobně jsou účtovány veškeré režie a další náklady. Systém samozřejmě standardně zpracovává i výkaz nedokončené výroby a vytváří podklady pro úkolovou mzdu.
 
Systém je na všech úrovních doplněn i drobnými agendami tak, abyste měli opravdu „vše v jednom“.
 

Výrobní dokumentace

Řízení výrobní dokumentace sice souvisí s celým procesem výroby ale je potřeba se jím zabývat hned na počátku výrobního procesu. Každá výrobní organizace má jiné množství a jiný charakter dokumentace a to podle charakteru a složitosti výroby. Pro správu dokumentace se v systému využívá převážně propojené funkce „spisová služba“ a „TPV“
Společnosti s opakovanou výrobou mají výrobky popsány obvykle prostřednictvím výkresů, kusovníků, technologických postupů případně další pomocnou dokumentací. Toto je v systému řešeno prostřednictvím funkcionality TPV ve spojení s funkcí Spisová služba. V obou případech je zajištěna manipulace s dokumenty podle norem ISO 9001:2008 a systém hlídá historii změn i verze dokumentů. Další průběžná dokumentace je uchovávána v elektronické podobě a vychází z další funkcionality systému (výrobní příkazy, mzdové lístky, výdejky a podobně).

U společností, kde převažuje zakázková výroba, nemá obvykle evidence vlastních výrobků tak velký význam, protože výrobní dokumentace je obvykle jedinečná pro jedinou zakázku. Přesto systém již v průběhu přípravy zakázky umožní ukládat veškerou potřebnou a dostupnou dokumentaci. Další průběžná dokumentace je opět uchovávána v elektronické podobě a vychází z další funkcionality systému (výrobní příkazy, mzdové lístky, výdejky a podobně).

Kalkulace a TPV

Tato funkcionalita slouží k sestavení materiálové normy, popsání technologického postupu a pro provedení kalkulace s využitím kalkulačních vzorců. U společností s opakovanou výrobou se použije funkce TPV, která definuje výrobní sortiment a řízeným způsobem hlídá změny v dokumentaci. Součástí definice výrobku je i tzv. „plánová kalkulace“, která je základem pro budoucí „operativní kalkulaci“. Operativní kalkulace se více uplatní u společností se zakázkovou výrobou, protože je uložena jako součást přijaté objednávky (zakázky) a je tedy pro tuto objednávku jedinečná. Operativní kalkulace může být zkopírována z plánové kalkulace, nebo může být vytvořena pomocí šablon či konfigurátoru samostatně.  Každopádně vypočítá aktuální operativní kalkulaci a přenáší se do výrobního příkazu. Výhodou tohoto postupu je to, že systém pomocí kalkulace umí plánovat požadované kapacity i požadavky na materiál ještě před tím, než vznikne výrobní příkaz. To platí jak pro společnosti s opakovanou výrobou tak pro společnosti se zakázkovou výrobou.

Požadavky na výrobu

Tato funkce zachycuje napříč celým systémem požadavky na výrobu a třídí je podle požadovaného termínu nebo jiných kritérií. Zdrojem požadavků může být nejen konkrétní zakázka, ale třeba i vznik potřeby vyrobit nějaké polotovary, nebo snížení stavu zásob polotovarů pod definovanou minimální mez. Požadavky též slouží u opakované výroby ke kumulaci stejných či podobných výrobků do jedné výrobní dávky. Mimo to lze požadavky využít i k zajištěná materiálu a plánování kapacit. Tato funkcionalita je tedy nezbytným krokem přípravy výroby z pohledu plánování a organizace. Funkce přirozeně navazuje na TPV, přijaté objednávky, zakázky, rezervace materiálu, výrobní příkazy a plán výroby.

Zajištění materiálu

Výrobní firmy často stojí před problémem rozumně zorganizovat zajištění materiálu pro výrobu. Systém tuto činnost výrazně usnadňuje. Program primárně pracuje těmito informacemi:

 • Aktuální výrobní příkazy a jejich materiálové pokrytí.
 • Plán výroby a požadavky na materiál z něj plynoucí.
 • Aktuální stav materiálu na skladech.
 • Aktuální stav materiálu na cestě (co je objednáno a potvrzeno).
 • Aktuální stav rezervací (co je na skladě, ale určeno pro konkrétní zakázky).
 • Nastavené limity minimálního stavu zásob.
 • Dodací lhůty dodavatelů.
 • Termíny zahájení výroby jednotlivých zakázek a termíny zajištění materiálu.
 •  Aktuální stav rozpracované výroby a očekávaný termín vyrobení.

 
Z těchto údajů systém navrhuje optimální množství a termíny objednávání materiálu, případně navrhuje dodavatele podle zvolených kritérií. Systém umožňuje mnohé procesy zautomatizovat a usnadnit tak obsluze včas pokrýt výrobu požadovaným materiálem, aniž by vznikaly neefektivní vysoké zásoby. Pro tuto činnost se využívají moduly „Požadavky na nákup“, „Poptávkové řízení“, „Vydané objednávky“ a to vše v návaznosti na sledování zakázek, kalkulace a sklady.

Plánování výroby

Řekne-li se „plánování výroby“, představí si každý trochu něco jiného. Systém Vision32 pro potřeby plánování rozlišuje materiálové kapacity a kapacity zdrojů. Obojí lze plánovat již v okamžiku pořízení přijaté objednávky (nebo zakázky).
Materiál je plánován na základě materiálových norem a plán se promítá do modulu zásobování.
Kapacity jsou plánovány na základě kapacit zdrojů a na základě kapacitních kalendářů jednotlivých zdrojů. Systém zvládá plánování podle úzkého místa, plánování dopředné i zpětné. Při plánování se pracuje s termínem začátku výroby, termínem vyrobení a termínem dodání. Pro úspěšné plánování je nezbytné sledovat hotové operace ve výrobě.

 • V systému je samostatná agenda, která definuje zdroje pro výrobu
 • Zdrojem může být stroj nebo třeba i pracovník
 • Jednotlivé zdroje mohou být uspořádány ve skupinách, což umožňuje plánovat kapacity pro celou tuto skupinu
 • Každý zdroj má vlastní tzv. kapacitní kalendář, kde je specifikováno, v které dny a od kdy do kdy je zdroj k dispozici pro výrobu.  
 • V TPV jsou definovány požadavky na využití zdrojů u jednotlivých operací

Nad výrobními příkazy jsou tedy známy celkové požadavky na využití zdrojů dle definice v TPV a dle počtu výrobků v příkazech. Dále jsou známy požadované termíny zahájení a ukončení výroby. Na základě výše popsaných informacích systém provede naplánování operací u zdrojů.

Řízení a sledování výroby

Systém sleduje výrobu podle tzv. výrobních příkazů. Každý výrobní příkaz může obsahovat i více vyráběných výrobků a může kumulovat výrobu pro více zakázek. Výrobní příkaz slouží pro plánování a vykazování provedených operací, případně pro plánování a sledování použitého materiálu. Všechny operace lze do značné míry zautomatizovat a využívat technologie čárových kódů pro automatické odvádění operací nebo dokonce automatický výdej materiálu z výroby. Sledování operací má přímou vazbu na mzdové lístky a slouží též k automatické tvorbě podkladů pro úkolovou mzdu.

Vision ERP umožňuje zaznamenávat reálné náklady nezávisle na původním předpokladu. Norma vytvořená v  TPV tedy nemusí být dogma, okud pro to existuje racionální důvod. Zároveň lze ale vazby reálných nákladů na původní předpoklady využít a porovnávat tak relevantní položky.

Reálné náklady lze s původními předpoklady přehledně porovnávat a ověřit tak kalkulace výrobků či vyhodnotit produktivitu zaměstnanců.

 

Jednou z nejdůležitějších vazeb je vazba na skladové hospodářství. Už ve fázi plánování je třeba naplánovat a zajistit materiál. V průběhu výroby vám systém usnadní jeho automatizovaný výdej. Výdej lze realizovat na konkrétní Výrobní příkaz (VP):

 • Automaticky na základě odvedené operace systém automaticky vyskladní i spotřebovaný materiál
 • Automaticky na základě předem provedených rezervací
 • Ručně výdejkou, s vazbou na konkrétní výrobek výrobního příkazu, výběr omezený na materiály definované v TP
 • Ručně výdejkou, s vazbou na konkrétní výrobek výrobního příkazu, výběr neomezený na materiály definované v TPV. Zaznamenávají se tak reálné materiálové náklady na konkrétní výrobek.

Operace

Provedené operace lze na konkrétní VP zaznamenat:

 • Automaticky pomocí výrobního terminálu (tento způsob je zdaleka nejefektivnější a pokud jej spojíte i s automatickým vyskladněním materiálu, významně se zmenší potřeba ruční práce )
 • Ručně prostřednictvím standardního formuláře ve Vision ERP
 • Ručně prostřednictvím specializovaného formuláře pro hromadné vkládání ve Vision ERP 

Vykázané operace souvisí s reálnými náklady a s úkolovou mzdou. Každý výrobní pracovník má definován tzv. "tarif" (Kč/hod), podle kterého jsou vypočítány reálné náklady na konkrétní výrobek. Současně jsou vykázané operace využity pro výpočet úkolové mzdy.

Speciálním typem operace může být „kooperace“, která navazuje přímo na vydané objednávky: Kooperace jsou sledovány v samostatné úloze tak, abyste si mohli podržet přehled o předaných dílech ke kooperantům, a vrácených dílech od kooperantů.

OPN (Ostatní přímé náklady)

Jedná se především o náklady na certifikace, měření a podobně. Záznam nákladů se provádí formou kontace přijatých faktur na konkrétní výrobní příkaz, volitelně až na konkrétní výrobek výrobního příkazu. Jedna faktura může být kontována na více výrobních příkazů.

Mezioperační a výstupní kontroly

Požadavek na kontroly je opět definován v TPV. Při odvádění operace, pro kterou je kontrola vyžadována, systém automaticky požaduje vyplnit elektronický záznam o provedené mezioperační kontrole.
Při odvádění hotového výrobku systém automaticky požaduje vyplnit elektronický záznam o provedené výstupní kontrole. Záznam obsahuje informace o zjištěných hodnotách, volitelně textovou poznámku a hodnocení kontroly: nehodnoceno, vyhovuje, vyhovuje s výhradou, nevyhovuje.

Zmetkové řízení

Systém pracuje též s evidencí zmetků. Zde se eviduje na kterém VP a na které součásti zmetek vznikl, zda je opravitelný, kolik zmetků vzniklo, kdo jej vyrobil, cena za jednici, normohodiny, popis a příčina vady, poznámka a kalkulace na nahrazení zmetku (buď opravením, nebo znovu vyrobením).
Má-li se znovu vyrobit určité množství nějaké součásti, je tato informace okamžitě předávána v rámci VP skladu, kde se rezervuje potřebný materiál (eventuelně vzniká požadavek na potřebný materiál). Stejně tak vzniká požadavek na výrobní kapacity.

Odvádění hotové výroby a nedokončená výroba

Hotová výroba je v hlavním procesu odváděna na sklad hotové výroby a odtud expedována. Tento proces je řízený a systém nabízí možnost realizovat výstupní kontrolu. Systém tak na jedné straně eviduje výrobky „připravené ke kontrole“ a výrobky „zkontrolované, připravené k přijetí na sklad“.
Odvádění výroby (hotových výrobků) probíhá po provedení technické kontroly formou odváděcího protokolu. Ten sumarizuje informace pro kontrolu nákladů a výpočet nedokončené (rozpracované výroby).  Sumář odvedených výrobků nese informace pro generování příjemek na sklad hotových výrobků. Proces příjmu na sklad je poloautomatická a má okamžitý dopad do primární zakázky (přijaté objednávky). 
S hotovou výrobou souvisí částečně i výkaz nedokončené výroby, který je systémem generován automaticky jednou měsíčně a jako takový je automaticky i zaúčtován.
Nedokončená výroba je počítána automaticky v členění

 • přímé mzdy,
 • ostatní přímé náklady,
 • výrobní režie,
 • zásobovací režie,
 • odbytová režie,
 • polotovary vlastní výroby,
 • pojištění a kooperace.

Systém vždy vypočítá minulý stav, náběh nedokončené výroby v daném měsíci mínus odvádění a aktuální stav nedokončené výroby. Odvádění je počítáno v plánovaných cenách a náběh je počítán ze skutečných nákladů. Vypočtené hodnoty se přenáší na základě definovatelných účetních souvztažností do účetnictví.

Expedice a fakturace

Výrobek, který se ocitne na skladě hotové výroby, okamžitě mění stav zakázky. Zakázka signalizuje možnost expedice. Program v této chvíli umožňuje tisk veškerých dodacích dokumentů, včetně případné tvorby a tisku faktur. Fakturace má okamžitou vazbu na účetnictví, saldokonto, evidenci DPH a stav zakázky.  Expedice probíhá automaticky a systém podporuje několik metod. Můžete využít funkce pro přípravu expedičních dávek, funkce pro plánování dopravy, dále funkce, které spolupracují s čtečkami čárového kódu a podobně. Konkrétní implementace je závislá na potřebách objednatele.

Vyhodnocení výroby

Vyhodnocení výroby je nejdůležitějším zpětnovazebním nástrojem. Implementace je opět závislá na potřebě uživatele. Systém nabízí možnosti sledování rentability až na úroveň jednotlivých pracovišť nebo zdrojů. Samozřejmostí je možnost vyhodnocení rentability zakázky, zákazníka, konkrétní skupiny výrobků a podobně. Mimo rentabilitu můžete též vyhodnocovat kvalitu, plnění termínů a další parametry výroby. Systém je v této části značně otevřený a kvalita výstupů bude přímo úměrná kvalitě pořízených dat.

Rádi Vám ukážeme, jak Řízení výroby funguje přímo v systému. Vyplňte formulář a ozveme se Vám.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being