Technická příprava výroby (TPV)

Vypracování technicky a ekonomicky účelného řešení technologie a procesu výroby do normy je s Visionem snadnou záležitostí.

Jak to funguje

Technická příprava výroby (TPV) je okruh funkcí přímo navazující na zakázkové řízení a předcházející okruhům zásobování a výroba. Je to soubor všech činností a vztahů, jejichž cílem je vypracovat technicky a ekonomicky účelná řešení technologie a procesu výroby budoucího výrobku. Pracuje se všemi okolnostmi ovlivňujícími vlastní technologii výroby. Cílem okruhu TPV je zpracování materiálových norem a technologických postupů včetně evidence grafických příloh a technických dokumentací v elektronické podobě.

Výše uvedené informace jsou souhrně uspořádány v objektu zvaném KUSOVNÍK. V některých odvětvích se používá termín RECEPTURA či jednoduše NORMA.


Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Výrobek

Každý výrobek je v evidenci sledován buď jako finál nebo polotovar.
Pro účely kalkulace se zde dále eviduje kalkulační jednice, hospodárná dávka a technologický lom v %.
 
Pro přesnější popis výrobku je možno uvést rozměry nebo výrobek popsat pomocí dlouhé textové položky.
Dále je možno u výrobku definovat libovolný počet parametrů. Tyto parametry mohou nabývat číselné či textové hodnoty nebo lze definovat seznam hodnot, které může parametr nabývat (tyto hodnoty jsou pak k dispozici u daného parametru ve formě rozevíracího seznamu).
Tak jako v celém systému je i zde k dispozici funkcionaliota pro přiložení libovolného množství dokumentů. Tzn. k výrobku lze přiložit soubory v jakémkoli formátu, např. technický výkres v *.dwg, katalogový list v *.pdf, grafický náhled v *.jpg.  

Materiál

Pro normy spotřeby materiálu se používají konkrétní skladové položky používané v logistice. Existuje tak přímá vazba na reálné pořizovací ceny a skladovost.
Vstupující položka na určité pozici je buď nakupovaná součást, nebo vyráběná součást (polotovar). Finální výrobek se tak může skládat z přímo nakupovaných materiálů a vlastních výrobků. Vyráběné součásti mají svůj vlastní kusovník, mohou se opět skládat z dalších vyráběných součástí atd. Jedná se tedy o víceúrovňovou strukturu.
Na obrázku je vidět definice materiálů pro finální výrobek. Modře jsou označeny polotovary, tzn. položky s vlastním kusovníkem. Černé položky jsou přímo nakupované materiály.
  
Jednotlivé položky obsahují mimo jiné následující informace: pozice materiálu na výkresu, hrubá spotřeba materiálu, procento odpadu, čistá spotřeba materiálu, rozměry materiálu, kód materiálu apod.
 U každé položky se navíc pracuje s tzv. alternativními položkami (této vlastnosti se opět hojně využívá pro sledování alternativ - např. velikosti, nebo povrchové úpravy a podobně).
Spotřeba materiálové položky se může udávat nejen v ks, ale i hmotnostních, plošných či objemových jednotkách. Pro snadnější editaci je dialogové okno vybaveno možností celkovou spotřebu vypočítat (např. plochu ze dvou rozměrů a podobně).

Ostatní přímé náklady (OPN)

Tato část slouží pro definici nákladových položek, které jsou důležité pro kalkulaci a nelze je sledovat v rámci spotřeby materiálů či odvádění operací.
Jedná se např. o ceny nasmlouvaných kooperací (subdodávek), náklady na ochrannou známku, průmyslový vzor apod.
Částku lze zadat jako danou sumu či vypočítat vzorcem. Dále lze definovat typ nákladů.

Operace

Základním prvkem pro určení technologického postupu jsou operace. Operace může být svázána s konkrétním materiálem z kusovníku, navázána na konkrétní zdroj (stroj, nástroj apod.) a pracoviště.
U jednotlivých operací jsou mimo jiné obsaženy následující informace: pořadí operace, pracoviště, kód operace, popis operace, čas přípravy dané operace, čas operace, počet operací, počet strojů, kooperace (obsahují popis výkonu, DIČ dodavatele a dodací lhůtu), OPN, dlouhá textová položka pro podrobný popis operace, údaje pro kapacitní plánování - čas před operací, mezioperační čas, čas po operaci, překryvné množství a následná operace.

Plánování zdrojů

Pro plánování zdrojů lze každé operaci přiřadit seznam použitých zdrojů. Evidence zdrojů je opět poměrně rozsáhlá. Rozlišuje stroje, nástroje, přípravky a měřidla, u nichž sleduje údržbu a stav zdroje vzhledem k plánovaným prohlídkám. Pro účely plánování je u každého zdroje uvedena kapacita a účinnost.

Mezioperační a výstupní kontroly

U jednotlivých operací může býd definováno libovolné množství mezioperačních kontrol. V rámci kusovníku jsou potom definovány výstupní kontroly.
Kontroly jsou určeny těmito parametry:

 • Kód a název kontroly
 • Min. a max. hodnota (pro jaký interval je kontrola vyhovující)
 • Poznámka (požadavek na měření)
 • Četnost měření

Kalkulace

Další důležitou funkcí je operativní kalkulace, která využívá informací o cenách ze skladu materiálu, pro kalkulaci přímých mezd se využívají ceny operací, čas operace vynásobený částkou z příslušné tarifní třídy.
Kalkulace dále pracuje s ostatními přímými náklady a cenami kooperací.
Režie jsou kalkulovány na základě tzv. kalkulačních vzorců, jež mohou být definovány pro každé středisko (pracoviště) zvlášť.
Součástí evidence je i historie všech provedených kalkulací. To je důležité vzhledem k změnám ceny vstupního materiálu, cen kooperací a podobně.

Evidence změn

Provádění změn technologických postupů je řízeným procesem. Pravidla pro změnování jsou většinou daná přislušnou normou systému jakosti ISO či jinými interními předpisy a přístupovými právy uživatelů pro změny v dokumentaci. 
 
Po prvním odsouhlasení dokumentace (kusovníku) je tento kusovník tzv. uzamčen pro změny. Nelze již jednoduše editovat zadané informace. Každá změna je monitorována a archivována, viz obrázek níže.
 
Každý výrobek v evidenci může mít několik verzí. Verze slouží k odlišení drobných rozdílů (např. barevné kombinace) nebo k zajištění archivace již nepoužívaných norem.
 
Možnosti konfigurace
Konfiguraci celé části TPV je možno značně měnit pomocí bohatých parametrů, mezi nimiž nechybí ani kalkulační vzorce pro jednotlivá střediska, způsob zjištění ceny materiálu a jiné.
Často používaným parametrem jsou kalkulační vzorce, které systém umožňuje nastavit pro každé středisko zvlášť. Lze tedy například kalkulovat s jiným procentem režijních nákladů u jednotlivých středisek.

Kalkulační vzorce lze tvořit v následujícím členění:

 • přímé mzdy
 • ostatní přímé náklady
 • výrobní režie
 • zásobovací režie
 • správní režie
 • odbytová režie
 • přímý materiál
 • polotovary vlastní výroby
 • pojištění a kooperace

Mám zájem o prezentaci systému.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being