Zpět

Výrobní terminály - automatizovaný sběr dat

Výrobní terminály - automatizovaný sběr dat
Je li pro Vás složité nebo důležité sledovat jednotlivé operace ve výrobě, můžete systém doplnit o automatický sběr dat přímo ve výrobě.

Funkce je realizována prostřednictvím speciálního výrobního termínálu a softwarového doplňku.

Tento doplněk slouží výrobním organizacím k rychlému a efektivnímu sledování operací a tím i okamžité rozpracovanosti ve výrobě. Příjemným efektem je automatický vznik podkladů pro výpočet úkolové mzdy. Aplikace pracuje tak, že při vytváření výrobního příkazu program automaticky opatří všechny plánované operace unikátními čárovými kódy, které se vytisknou na úkolové lístky. Sběr dat probíhá tak, že pracovník, který dokončí operaci pomocí čtečky, sejme čárový kód identifikující operaci a na speciálním výrobním terminálu zadá realizované množství této operace. Terminál data zpracuje a ihned je pošle do centrální databáze. Hlavní aplikace umí vyhodnotit rozpracovanost jednotlivých výrobních příkazů, srovnat plánované a skutečné časy a vytvořit podklady pro zpracování úkolové mzdy.
Terminál je zařízení, které má připojenou čtečku čárového kódu, dvouřádkový displej a jednoduchou klávesnici pro zadání čísla. Zařízení je konstruované tak, aby bylo možno jediným počítačem řídit několik desítek takových zařízení rozmístěných ve výrobních prostorách. Terminál lze obsluhovat s minimálním zaškolením a aplikace jsou navrženy tak, aby vzdorovaly nechtěným lidským omylům.


Pro správnou funkci je nutno instalovat speciální plugin „VyrTerminaly.bpl“. Ten je určen pro klientskou část systému Vision ERP a je třeba jej umístit do podadresáře „Plugins“. Modul slouží k vytvoření seznamu používaných výrobních terminálů a jejich následné konfiguraci.
„vtermcontrol.bpl“ je plugin určen pouze pro aplikační server v32appsrv.exe (typicky běžící jako NT služba) a na rozdíl od standardních pluginů pro klientskou aplikaci Vision 32 je modul „vtermcontrol.bpl“ nutno umístit přímo do téhož adresáře, kde se nachází soubory vision32.exe a v32appsrv.exe. 

Samotné terminály se připojují k počítači buď pomocí sériového portu, nebo modemu nebo nejlépe pomocí ethernet rozvodů. Všechny terminály lze řídit jediným počítačem – obvykle přímo serverem.

Po instalaci přídavného modulu přibude do nabídky „Řízení výroby - Výrobní terminály“ položka „Nastavení výrobních terminálů“, která umožňuje prvotní vytvoření seznamu používaných výrobních terminálů a nastavení některých jejich parametrů nezbytných pro komunikaci s aplikací Vision ERP. To, jakým způsobem se výrobní terminály budou chovat navenek směrem k uživateli je pak předmětem konfigurace vlastního přídavného modulu (viz „Konfigurace-Možnosti programu osobní-Nastavení modulů“).

Obvyklý způsob použití předpokládá, že plánovač nebo mistr připravuje výrobu prostřednictvím výrobních příkazů. Součástí výrobních příkazů je sada pracovních lístků (též průvodek, nebo úkolových lístků). Program každý pracovní lístek opatří unikátním číslem operace. Toto číslo je na lístku vytištěno ve formě čárového kódu. Pracovník, který odvádí operaci pomocí čtečky, sejme číslo své docházkové karty (tím identifikuje sebe), dále pomocí čtečky sejme číslo operace a nakonec zadá počet provedení operace. Program všechny takto vykázané operace eviduje.

Okamžitě tak vznikají data z výroby sloužící pro vyhodnocení rozpracovanosti, pro srovnání plánu a skutečnosti a pro vytvoření podkladů pro úkolovou mzdu. 

Program umí data zpracovávat ve dvou základních režimech. První předpokládá, že uživatel zaznamenává pouze konec operace. Doba trvání operace se potom dopočte teoreticky podle normy a počtu vykázaných operací. Ve druhém režimu se každá operace zaznamenává dvakrát. Nejdříve pracovník operaci přihlásí. Od té chvíle začíná běžet čas operace. Po skončení pracovník operaci ukončí obvyklým způsobem. Program potom zná přesný začátek a konec operace, což jsou data pro vyhodnocení efektivity a srovnání normy se skutečností.
Pomocí zvláštních přístupových práv je možno data administrovat a případně doplňovat data i ručně mimo vstup ze čteček.

V režimu výroby se terminál TM120 chová jako obecný terminál s klávesnicí, LCD, vstupem pro čtečku čárového kódu a vstupem pro čtečku identifikačních médií - např. čipových karet. 

Funkce klávesnice a displeje jsou plně řízeny softwarem, což znamená, že význam jednotlivých kláves a údaje zobrazované na displeji, kromě údajů o datu a čase, jsou definovány v sytému Vision32. Systém pracuje pouze v on-line režimu. K terminálu jsou připojená 2 čtecí zařízení. Prvním je čtečka čárového kódu s výstupem RS232, která slouží k identifikaci vykazované operace. Druhá čtečka, s výstupem ve formátu ABA track II, slouží k identifikaci zaměstnance. Lze použít jakoukoliv čtečku s uvedeným výstupem generující 10 znaků. Standardně bývá výrobní terminál TM120 V vybaven integrovanou bezkontaktní čtečkou karet. Čtecí dosah této čtečky je 10 cm. Výrobní terminál TM120 V  je řízen z počítače určeného pro sběr dat. Pro komunikaci s počítačem je terminál vybaven sběrnicí RS485 nebo volitelně ethernetem (verze TM120 VE).

Využitím tohoto doplňku se značně zrychlí odezva výroby, zautomatizuje se proces pořizování dat s výraznou úsporou pracovních sil a rozborem naměřených dat můžete skutečně smysluplně tvořit normy a přejít na úkolovou mzdu, což přináší výrazný ekonomický efekt.