Novinky ve verzi č. 205

redakce 4 minuty 08. 01. 2024
Novinky
Verze č. 205 přinese zejména změny ve mzdách a personalistice. Najdete v ní ale i další novinky, například ve workflow nebo CRM. Postupně všechny shrneme v tomto článku, který budeme v průběhu ledna doplňovat. Nová verze Vision ERP bude k dispozici poslední týden v lednu.

Mzdy a personalistika

Verze č. 205 bude obsahovat legislativní změny nezbytné k tomu, aby bylo možné zpracovat mzdy dle legislativy platné od 1. 1 .2024.
Vzhledem k tomu, že státní správa zatím nezveřejnila změny, které se týkají nových formulářů (detailní seznam dodáme), budeme pracovat na změnách ve formulářích pro komunikaci se státní správou postupně tak, jak je bude zveřejňovat.
Může se tak stát, že bude nutné provést více jak jednu aktualizaci systému Vision ERP. Na tuto případnou další aktualizaci se vztahuje garance pro zákazníky, kteří si od nás objednají (objednali) aktualizaci v rámci balíčku služeb.
Novinkám ve mzdách se podrobně věnujeme v dalším článku na blogu.

Docházka

Nová evidence docházkových (přístupových, výrobních, stravovacích...) karet. Každý pracovník může mít neomezeně karet, stávající karty i s přístupy byly přesunuty z hlavičky pracovního poměru do nové záložky "Karty". U každé karty je možné idefinovat její účel/typ a barevně je odlišit. Zároveň mohou být souběžně aktivní čtečky karet různých typů na jednom počítači.


CRM - Workflow

Umožnili jsme efektivně slučovat jednání, která se týkají jednoho problému pod tzv. „Tiket“ (nebo též „primární jednání“). Nově tedy uživatel vnímá tiket jako záznamy o komunikaci k jednomu „problému“.

S tím souvisí i úprava chápání slova „úkol z jednání“. Dříve se jako úkol vyhodnotil záznam z jednání, který má vyplněnou pověřenou osobu, termín a příznak „splněno“. Nyní jsme toto sjednotili se zbytkem systému a namísto výše uvedeného je k záznamu z jednání připojen standardní úkol (nebo i více úkolů) z workflow. Sjednocuje nám to vnímání „úkolu“ jako takového, umožňuje nám to vytvářit více úkolů k jednomu tiketu a pokročilejší funkcionality u evidence úkolů lze nyní automaticky využívat i v rámci agendy „historie jednání“.

V přepracované historii jednání se sjednotily "úkoly" a "úkoly z jednání". Nově budou i původní "úkoly z jednání" využívat stejnou agendu a stejné postupy jako "úkoly". Cílem je uživatelský komfort, kdy uživatel najde všechny úkoly pohromadě (dosud musel sledovat každé zvlášť).
Jak nově vypadá karta v historii jednání? Okno, kam se dříve psal úkol z jednání při jeho předávání, se talo políčko "Poznámka". Úkoly přibyly vpravo, kde se nyní může úkol buď delegovat (předat), nebo vytvořit nový.Přehled změn, které s tím souvisejí:
 • Dialog „primárního jednání“ ukazuje úkoly ze všech vnořených dílčích jednání.
 • Dialog primárního jednání ukazuje i seznam dílčích jednání.
 • Primárnímu jednání říkáme Tiket.
 • Předat úkol (dříve jste změnili pověřenou osobu) lze funkcí „Delegovat úkol“.
 • Tiket se vyhodnocuje jako vyřešený, když v něm neexistuje žádný nedokončený úkol.
 • Úkoly z historie jednání se vám samozřejmě nově začnou objevovat v jediném zdroji a tím jsou „Úkoly moje“, pro nějž máte na ploše dlaždici.
 • Původní položka "termín“ se používá nově výhradně k zjednodušenému vytvoření opravdového „úkolu“ – tedy, když položky vyplníte, úkol se podle nich vygeneruje sám a ušetříte si vyplňování jednoho dialogu. Závazné jsou samozřejmě jen ty vygenerované úkoly.

Technická příprava výroby

Při tvorbě kusovníku lze nyní využít schvalovací postup, který je nadefinován v parametrech výroby (volba "Postup předání/schválení kusovníku" na záložce "Technická příprava výroby").

Evidence dokumentů (Spisová služba)

 • Do číselníku řad dokumentů přibyl nový typ "Výrobní dokumentace". V případě použití tohoto typu dokumentu jsou v daném dokumentu zpřístupněny dva nové údaje: "Číslo dokumentu" a "Revize".
evid_dokum_B1_1.jpg
 • Došlo ke změně vazeb mezi evidencí dokumentů a kusovníky. Nově jsou kusovníky navázány na konkrétní verzi dokumentu, což umožňuje (pomocí skriptu schvalovacího postupu) v případě potřeby zachovat při změnách výrobní dokumentace odkaz na původní verzi dokumentu u kusovníků, kde by aktualizace na novou verzi byla nežádoucí.
 • Evidence dokumentů byla rozšířena o vazbu mezi položkami výrobních příkazů a dokumenty. Při změně výrobní dokumentace si položky výrobních příkazů zachovají vazbu na původní verzi dokumentu, platnou v době vzniku výrobního příkazu.
 • Do číselníku řad výrobních příkazů přibyla volba "Přenášet seznam dokumentů do položky VP". Pokud je tato volba aktivní, pak bude při tvorbě nového výrobního příkazu převzat do dané položky seznam dokumentů z jejího kusovníku.
 • Aby uživatel (nebo skupina uživatelů) mohl vytvářet a měnit vazby mezi dokumenty a kusovníky (resp. výrobními příkazy), je nutné mu toto nově povolit přidělením oprávnění s názvem "vZMENADOKUM" ve správci uživatelských účtů.

Systémové úpravy

 • Přidáno průběžné ukládání privátního profilu (prevence proti ztrátě uživatelských nastavení).
 • Přidána podpora pro cloudové úložiště MS OneDrive/SharePoint (skriptovací třída TCloudStorageAccess).
 • U kontejneru pro odkazy na dokumenty (TBrowserDocHandler) byla přidána možnost náhledu na dokumenty (obrázky, PDF, RTF).
 • Při odesílání e-mailů lze zapnout žádost o potvrzení přečtení příjemcem.
 • Po editoru formulářů byla přidána podpora komponent TPageControl/TabSheet (záložky).
 • Při vyhledávání akcí v hlavním aplikačním menu se ignoruje diakritika.
 • Odesílání zpráv o chybách (bug-reporting) probíhá přes http, nikoliv e-mailem (spolehlivost, rychlost).

Nové zpracování silniční daně

Vzhledem ke změnám ve zpracování silniční daně z roku 2022 bylo nutné práci se seznamem vozidel a tvorbu přiznání k silniční dani přepracovat.

Dle informačního letáku jsou tyto podmínky:

Předmět daně

Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice.

Zdanitelným vozidlem (resp. vozidlem, které není předmětem daně) však nejsou následující vozidla:

 • s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • kategorie N podkategorie

            1. vozidlo zvláštního určení nebo

            2. terénní vozidlo zvláštního určení nebo

 • kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, jež jsou předmětem daně.

Kategorie vozidel N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:

 • Kategorii N1 – motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny
 • Kategorii N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun
 • Kategorii N3 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun

Kategorie vozidel O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:

 • Kategorii O1 – přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny
 • Kategorii O2 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny
 • Kategorii O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
 • Kategorii O4 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun

Vozidlo kategorie O s kódem druhu karosérie DA je návěs, který není předmětem daně silniční.

Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla, podkategorií zdanitelného vozidla nebo jeho kódem druhu karoserie rozumí kategorie, podkategorie nebo kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

Primárním zdrojem informace o vozidle je technický průkaz zdanitelného vozidla a údaje v jiných technických dokladech ke zdanitelnému vozidlu se použijí až tehdy, pokud nejsou v technickém průkazu obsaženy. Pokud není uveden druh karoserie, doporučujeme vycházet primárně z informace o druhu vozidla.

Zálohy na daň silniční Zálohy na daň silniční se od roku 2022 neplatí.

Kód vozidla

Vyplníte kód vozidla podle údajů uvedených v technickém průkazu takto:
 1. kategorie N2, N3 - druh karoserie BA
 2. kategorie N2, N3 - druh karoserie BB
 3. kategorie N2, N3 - druh karoserie BC
 4. kategorie N2, N3 - druh karoserie BD
 5. kategorie O4 - druh karoserie DB, DC, DE
 6. výše neuvedená vozidla kategorie N, u nichž je stanovena výše daně (hmotnost vozidla)
 7. výše neuvedená vozidla kategorie O, u nichž je stanovena výše daně (hmotnost vozidla)
 8. výše neuvedená vozidla kategorie N, u nichž je stanovena výše daně (hmotnost jízdní soupravy)

Atributy nové verze (od 3_0_43_0830_db203 výše):

1. Obsahuje naplněné číselníky kategorií, příslušných typů karoserií, typů vozidel a sazeb daně dle kategorie, karoserie, počtu náprava a hmotnosti dle technického průkazu

 

2. Informace o vozidle byla doplněna o možnost zadat kategorii, typ karoserie a kód vozidla z hlediska silniční daně (pole „Typ – daň“). Na prohlížeči vozidel je možnost hromadného přepočtu daně (ikona „Tužka“):Daň lze přepočítat, pokud už nebyla odeslána dávka s přiznáním k dani na EPO.

3. Hodnoty „Kategorie“, „Karoserie“ a „Typ – daň“ stačí vyplnit pouze u těch vozidel, která jsou předmětem daně. U ostatních bude vypočítána daň = 0 a tím pádem nebude obsažena v dávce silniční daně.

4. Před vytvořením silniční daně se provede a zobrazí kontrola vozidel stran vyplnění daňových parametrů („Kategorie“, „Karoserie“ a „Typ – daň“). Na prohlížeči lze tuto kontrolu kdykoliv vyvolat ikonou „Zvonek“. Ikonou „Auto“ je možno zobrazit seznam vozidel podléhajících dani.


5. V rámci zpracování silniční daně je vytvořen účetní doklad a případně i dávka pro elektronické podání na portál EPO.Tu lze podat buď přímo nebo po exportu ve formátu XML načíst na portálu EPO a odeslat, případně poslat na finanční správu datovou schránkou.

Další blogové příspěvky