Verze č. 203 bude k dispozici během srpna. Co v ní najdete?

redakce 5 minut 24. 08. 2023
Novinky
Nová verze Vision ERP s číslem 203 vyjde netradičně v půlce roku. Bylo provedeno několik tisíc databázových i aplikačních změn, jen v databázi je to více než 2500 drobných i větších úprav. Převážně se nejedná o zásadní legislativní změny, ty se promítají zpravidla až na přelomu roku. Níže je výpis některých zajímavých změn a rozšíření.
Doporučujeme řízený ugrade zejména firmám s větším množstvím individuálních úprav systému. Nabízíme naši pomoc s aktualizací v rámci balíčků Řízená aktualizace bez odděleného testování a Řízená aktualizace s odděleným testováním.

Účetnictví

 1. Úpravy kontrolního hášení (KH) – umožnit vystavit různá KH za více DIČ vlastních pro případ změny DIČ vlastního; – vyloučit hlediska; 11 - registrace v jiném čl. státě v oddílech 4 a 5.
 2. Úpravy OSS (vyloučení hlediska 11 - registrace v jiném čl státě).
 3. OSS a úhrada daně – požadavek FÚ - vložení nestandardního variabilního symbolu.
 4. Úpravy souhrnných hlášení – umožnit tisk sestav jiných, než jen vyvolaných speciálním tlačítkem prohlížeče SH.
 5. Doplnění souhrnného hlášení (SH) za skupinu, aby bylo plně kompatibilní se SH za firmu.
 6. Nová funkčnost – rozpouštění režijních nákladů.
 7. Doplněná záložka saldokonto pro případ záloh u dialogů účetních dokladů vč. přijatých a uskutečněných plnění a u položek účetních dokladů.
 8. Změna ovládání při otevření přiznání DPH.
 9. Párování při účtování banky s úhradami platebními kartami – zpravidla úhrada předchází předpis, proto dosavadní algoritmus zařazení do saldokont nevyhovuje, protože se vždy snažil najít k čemu to napárovat, nyní nová možnost při párování výpisu vyžádat založení nového sadokontního případu.
 10. Import přijatých faktur ISDOCX.
 11. Import přijatých faktur .isdoc.pdf.
 12. Import přijatých faktur i ze souborů .pdf, zpráva, pokud neobsahuje přílohu .isdoc.
 13. Při účtování bankovního výpisu nabídne účetní doklad, kam případně už byl výpis částečně účtován, s možností to vypnout.
 14. Širší možnosti nastavení, jak exportovat jména zaměstnanců do převodních příkazů.
 15. ČSOB - změny formátu domácího a zahraničního převodního příkazu MC TBS (domácí), MC ZPS (zahraniční), nové nastavení v číselníku poboček bank.

Nová funkce v dialogu přijatého plnění „Likvidace do příjemek“

Likvidace do příjemek

Mzdy a personalistika

Zaúčtování slevy na pojistném, sestavy Ve verzi 201.418 bylo doplněno zaúčtování slevy zaměstnavatele na sociálním pojištění, k zaúčtování slevy dochází automaticky, ale jen pokud jsou slevy uvedeny v "Přehledu o výši pojistného...". Přehled o výši pojistného musí zaúčtování mezd předcházet, zaúčtování mezd je vždy až poslední akcí při zpracování mezd. Dále byla upravena rekapitulace mezd, kdy je sleva na pojistném zohledněna v odvodu sociálního pojištění i potřebě finančních prostředků. Také "Kontrolní výpis sociálního pojištění" je nový a obsahuje slevu na pojistném zaměstnavatele. Přehled o výši pojistného, slevy na pojistném Od února 2023 je možné podávat pouze „Přehled o výši pojistného pro rok 2023“. Vzhledem k tomu, že v přehledu jsou nové položky, je nutné přehled za 1/2023 (odesílaný v únoru), který již byl vytvořen dřívější verzí programu znovu vygenerovat tlačítkem "Přidat +" a poté předat do elektronického podání či vytvořit nově přiřazenou sestavu "Výstup pro OSSZ_I_2023". Zároveň je možné evidovat pracovníky se slevami a zdravotnické záchranáře v prohlížeči "Pracovníci se slevami, zdravotničtí záchranáři". Přehled pracovníků s uplatněnými slevami bude předán do elektronického podání i zobrazen v sestavě, také k tomuto účelu slouží prohlížeč "Slevy na pojistném uplatněné". Tiskopisy pro FÚ Upraveno roční vyrovnání daně dle nové legislativy, doplněny nové položky v dialogu, upraven výpočet, číslování řádků v položkách pořizovacího dialogu je shodné s tiskopisem MFin 25 5460/1 vzor č. 27, každá položka má vysvětlující popis dle tiskopisu. Doplněny nové daňové tiskopisy: MFin 25 5457/B vzor č. 3 (sestavy  ’Mzdy\Daň\Žádost o roční zúčtování záloh (k přiřazení k prohlížeči Roční zúčtování daně) 5457-B_3’ a ’Mzdy\Daň\Žádost o roční zúčtování záloh 5457-B_3’) MFin 25 5460/1 vzor č. 27 (sestava ’Mzdy\Daň\2022 vzor 27 Daň-výpočet do formuláře pro označené pracovníky vzor 27 (za rok 2022)’) MFin 25 5460 vzor č. 31 (sestava ’Mzdy\Daň\2023 vzor 31 Daň-potvrzení do formuláře pro označené pracovníky vzor 31 (za rok 2023)’) MFin 5460/A - vzor č. 10 (sestava  ’Mzdy\Daň\’2023 vzor 10 Daň srážková-potvrzení do formuláře pro označené pracovníky vzor 10 (za rok 2023)’) Stav zpracování mezd Do stavu zpracování mezd (jen při zpracování prosincových mezd) byla přidána jako požadovaná akce "Kontrola - přepočet dovolených". Vzhledem k tomu, že dovolená, nastavená na začátku roku (či při nástupu pracovníka), je pouze předpokládaná a skutečnost je známá až na konci roku, stav zpracování mezd tak upozorňuje na nutnost použití funkce, která přepočítá pracovníkům dovolenou dle případných změn úvazků v průběhu roku, absencí, překážek v práci apod. Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) Provedena aktualizace číselníku CZ_ISCO dle aktuálního "Sdělení ČSÚ o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)", nové klasifikace byly doplněny, změněné aktualizovány. Plnění povinného podílu osob se ZP Sdělením MPSV 425/2022 Sb. vyhlásilo ministerstvo průměrnou mzdu za I. až III. čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti  a to ve výši 39306 Kč. Z této částky se vypočítají hodnoty pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. K naplnění jedné celé osoby se zdravotním postižením (ZP) tzv. „náhradním plněním“ je třeba odebrat výrobky nebo služby v objemu 275142 Kč bez DPH (39306x7). Odvod do státního rozpočtu za jednu celou nenaplněnou osobu se zdravotním postižením činí 98265 Kč (39306x2,5). Tiskopis „Ohlášení o plnění povinného podílu osob se ZP za rok 2022“ najdete na adrese: https://www.mpsv.cz/-/ohlaseni-plneni-povinneho-podilu-osob-se-zdravotnim-postizenim-na-celkovem-poctu-zamestnancu-zamestnavatele, kde je možné jej i vyplnit a elektronicky odeslat na Úřad práce. Tento tiskopis byl v programu doplněn a vyplní se při spuštění funkce "Personalistika a mzdy - Mzdy - Roční zpracování - Úřad práce - Výstup pro ÚP oznámení o plnění povinného podílu OZP". Vyplněný tiskopis je třeba předložit nejpozději do 15. února 2023 místně příslušnému Úřadu práce. V případě, že nebyl naplněn povinný podíl zaměstnáním osob se ZP nebo odběrem výrobků a služeb, je třeba provést odvod do státního rozpočtu rovněž nejpozději do 15. 2. 2023. Minimální mzda, zaručená mzda Minimální mzda za měsíc je 17 300 Kč. Minimální mzda 17300 Kč je platná u zaměstnanců s měsíční mzdou pro jakoukoliv délku týdenní pracovní doby v organizaci. Pokud je týdenní pracovní doba zaměstnance individuálně zkrácena oproti stanovené délce pracovní doby v organizaci, snižuje se u něho výše minimální mzdy. Minimální mzda za hodinu je 103,80 Kč. Tato částka je platná pro týdenní pracovní dobu 40 hodin. Pokud bude týdenní pracovní doba v organizaci kratší, je třeba hodinovou minimální mzdu přepočíst. Nové částky budou doplněny v roce 2023 v parametrech mezd na řádcích 33, 34, 35, 36. Dopad zvýšení minimální mzdy do zákona o daních z příjmů Od roku 2007 se u zaměstnanců posuzuje nárok na měsíční daňový bonus tak, že jeho příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že zvýšení minimální mzdy na 17300 Kč bude mít za následek, že nárok na měsíční daňový bonus bude mít zaměstnanec, který dosáhne v roce 2023 měsíčního příjmu alespoň ve výši 8650 Kč nebo vyššího. Nárok na daňový bonus v rámci ročního zúčtování záloh nebo daňového přiznání vznikne zaměstnanci, který v roce 2023 dosáhne příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. 103800 Kč (6x17300). Díky zvýšení minimální mzdy tak pravděpodobně někteří zaměstnanci, kteří pracují na zkrácený úvazek, nebo nepracovali po celý kalendářní rok nedosáhnou příjmu potřebného pro vznik nároku na daňový bonus. V zákonu o daních z příjmů se minimální mzda používá i pro výpočet slevy na dani za umístění dítěte podle § 35ba odst. 1 písm. g). Podle § 35bb odst. 4 lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, tj. za rok 2023 bude možno odečíst částku 17300 Kč za každé vyživované dítě (za rok 2022 je to 16200 Kč). Dopad zvýšení minimální mzdy na příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí Výše příplatku podle § 117 ZP činí nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj, nejméně 10,38 Kč (103,80 x 0,1) při 40 hodinové týdenní pracovní době za každou odpracovanou hodinu ve ztíženém pracovním prostředí. Sazbu lze změnit/nastavit v parametrech mezd na řádku 51. Nejnižší úroveň zaručené mzdy podle skupin prací. Sazby na hodinu jsou při 40hodinové týdenní pracovní době a jsou doplněny v číselníku zaručené mzdy pro rok 2023 Při jinak stanovené délce týdenní pracovní doby ve firmě je třeba provést přepočet dle vzorce: (40:stanovená týdenní pracovní doba) x příslušná sazba zaručené mzdy. Nezabavitelné částky pro účely srážek ze mzdy od 1.1.2023 Podle NV 595/2006 Sb. se při výpočtu nezabavitelných částek použije.    částka ŽM jednotlivce podle zákona 110/2006 Sb. a    částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (ta se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy pro obec s alespoň 70000 obyvateli podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona 117/1995 Sb.). Částka životního minima je ve výši 4860 Kč. Částka normativních nákladů na bydlení se pro rok 2023 mění NV 456/2022 Sb. na 14197 Kč(dosud 6815 Kč). Navýšení této částky je uvedeno v §26a odst. 2 písm. a) a činí 1400 Kč. NNB tedy činí celkem 15597 Kč. Součet těchto částek činí 20457 Kč (4860+15597). Díky těmto změnám dochází k úpravě nezabavitelných částek: Základní částka, která nesmí být sražena povinnému je součet    základní částky na osobu povinného 13638 Kč (2/3 z 20457 Kč), dosud to bylo 11103,75 Kč,    základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu 3409,50 Kč (13638:4), dosud to bylo 3701,25 Kč. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí jedenapůlnásobek součtu částky ŽM a normativních nákladů na bydlení, tj. (4860+15597)x1,5 = 30685,50 Kč (dosud 29610 Kč). Jedna třetina z této částky činí 10228,50 Kč (dosud 9870 Kč) – maximální výše jedné třetiny. Od 1. ledna 2023 dochází tedy hned k několika změnám:    Ruší se velikost obce 50000-99999 obyvatel a zavádí se obec s velikostí alespoň 70000 obyvateli (z. 456/2022 Sb.).    NV 466/2022 Sb. mění NV 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní nezabavitelné částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení a to tak, že základní nezabavitelná částka se vypočte jako 2/3 ze součtu NNB a ŽM (původně  3/4) a nezabavitelná částka na osobu, které je povinen poskytovat výživné jako 1/4 ze základní nezabavitelné částky (původně 1/3), a částka, nad kterou je mzda plně postižitelná jako 1,5 násobek součtu ŽM a NNB (původně 2 násobek). Uplatní se až při výpočtu mzdy za leden 2023. Při srážkách z prosincové výplaty roku 2022 se použijí ještě nezabavitelné částky, které platily pro rok 2022. Částky budou v roce 2023 v parametrech mezd na řádcích 16 - 18. Svátky Svátky byly doplněny do roku 2027 včetně. Náhrady mzdy po dobu pracovní neschopnosti od 1.1.2023 Náhrady mzdy se budou i nadále poskytovat za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Redukční hranice: 1.       první redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy je 235,38 Kč 2.       druhá redukční hranice je 352,98 Kč 3.       třetí redukční hranice je 705,78 Kč Pro účely výpočtu náhrady mzdy se průměrný výdělek zaměstnance (jedná se o průměrný výdělek používaný pro pracovněprávní účely, tj. pro dovolenou nebo náhradu mzdy) upraví tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Daň z příjmů Po zrušení superhrubé mzdy se odvádí daň z příjmu ze závislé činnosti do 48násobku průměrné mzdy ve výši 15% a nad tuto hranici ve výši 23%. V roce 2023 bude sazba 15% použita u příjmů do částky 1935552 Kč a nad tuto hranici se použije sazba daně 23%. Sazba daně 15% u záloh se použije u příjmu do 161296 Kč a nad tuto hranici se uplatní sazba daně 23%. Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na SZ bude činit v roce 2023 48násobek průměrné mzdy, což je 1935552 Kč (40324x48). Tato částka bude v roce 2023 uvedena v parametrech mezd na řádku 79. Sledování maximálního vyměřovacího základu:    pokud má zaměstnanec pouze jednoho zaměstnavatele, bude se pojistné odvádět až do doby, kdy zaměstnancův vyměřovací základ dosáhne částky 1935552 Kč. Potom se již pojistné na SZ odvádět nebude.    pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů, bude se u všech těchto zaměstnavatelů odvádět do doby, než dosáhne jeho vyměřovací základ u každého z nich částky 1935552 Kč. Po skončení roku požádá zaměstnanec o potvrzení úhrnu vyměřovacích základů své zaměstnavatele a v případě překročení částky 48násobku průměrné mzdy, požádá o vrácení pojistného na SZ nad tuto hranici na OSSZ. Zvýšení rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění (§ 6 odst. 2 zákona 187/2006 Sb. o NP) Účast na nemocenském pojištění bude od 1. 1. 2023 vznikat až při dosažení rozhodného příjmu 4000 Kč. Pokud bude příjem nižší než tato částka, nebude vznikat účast na NP. Zaměstnáním malého rozsahu (§ 7 odst. 1 zákona o NP) bude zaměstnání, ve kterém zaměstnanec nebude mít alespoň 4000 Kč nebo příjem nebyl vůbec sjednán. Tato částka bude v roce 2023 v parametrech mezd na řádku 89 místo původní částky 3500. Srážková daň V § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů se zvyšuje částka pro uplatnění srážkové daně na 4000 Kč u zaměstnance, který nemá u zaměstnavatele učiněné Prohlášení k dani. Tato částka bude v roce 2023 v parametrech mezd na řádku 110 místo původní částky 3500.

CRM a logistika

Obchodní příležitosti

 • Možnost barevně odlišit fáze OP.

Prodejní pokladna

 • Úhrada faktur vystavených v cizí měně,
 • možnost vybírat sériová čísla ručně při prodej na pokladně,
 • otevření prohlížeče přijatých objednávek z okna prodeje.

Příjemky

 • Přidána funkce na rozdělení položky příjemky.

Přijaté objednávky

 • Nové funkce pro expedování/převod rezervací ručním výběrem položek a zadáním vydávaného množství z označených objednávek:
           -- expedování rezervací
           -- expedování rezervací převodem na jiný sklad
           -- převod rezervací

Interní objednávky

 • Nové funkce pro expedování/převod rezervací ručním výběrem položek a zadáním vydávaného množství z označených objednávek:
           -- expedování rezervací
           -- převod rezervací

Převodky

 • Rozšíření způsobu generování příjemky při převodu na daný sklad o generování položek předpříjemky:
   0 - položky příjemky (= standard)
   1 - převod na 2 kroky (položky příjemky se generují dodatečně ručně)
   2 - položky předpříjemky

Průměrné ceny

 • Nový způsob přecenění dokladů na skladě - přecenění všech "novějších" příjemek a výdejek vzhledem k přeceňované příjemce.

 Výroba

TPV a Řízení výroby

 • Nový číselník kalkulačních položek umožňující vlastní pojmenování kalkulačních položek a určení jejich pořadí v kalkulačních přehledech.
V uvedeném příkladu níže si uživatel přejmenoval položku "Zásobovací režie" na "Moje režie" a zároveň změnil pořadí tak, aby "Výrobní režie" a "Moje režie" figurovaly na prvních  dvou řádcích (viz ukázka z výrobního příkazu: • Nový parametr výroby umožňující v případě, že termín vyrobení na položce přijaté objednávky spadá do dne pracovního volna, posunout datum na nejbližší předchozí pracovní den.
 • Do parametrů výroby přibyla nová možnost ocenění materiálu vstupujícího do kalkulace na základě jeho průměrné nákupní ceny za posledních 12 měsíců.
 • Optimalizace procesu rezervace materiálů pro výrobní příkaz a jejího zrušení - výsledkem je rychlejší odezva systému.
 • V materiálové normě kusovníku představujícího hlavičku matice je nyní možno kopírovat hodnoty hrubé spotřeby, koeficientů spotřeby a kódů materiálů ze souvisle označeného bloku buněk do buněk jiných.
 • Položka "Uživatelský stav výrobního příkazu" byla přesunuta ze záložky "Ostatní" do levého dolního rohu editačního dialogu výrobního příkazu. Nově namísto číselného kódu zobrazuje přímo textový popis daného stavu. Zároveň lze jednotlivé uživatelské stavy od sebe vizuálně odlišit vlastní definicí barvy textu a pozadí (viz obrázek).

Řízení údržby pomocí zakázek

 • Do prohlížeče požadavků na údržbu přibyla funkce pro změnu data provedení údržby.

Porady

 • Změna ve způsobu ukončování porad a jejich opětovného otevření (podrobnosti v on-line nápovědě).

Půjčovna

Modul je kompletně přepracovaný tak, aby lépe vyhovoval požadavkům zákazníků. Představíme ho na některém z bezplatných webinářů.

Řízení

 • Projektové řízení – přidání operativního plánování:

 

Otevře se okno rozdělené na 2 panely:

 • Vlevo: seznam projektů se zaplánovanými zdroji typu PROFESE/SKUPINA (projektu se přiřadí určitý počet zdrojů typu profese, který se kapacitně zaplánuje. Tím se zajistí, že nedojde k přetečení kapacity)
 • Vpravo: seznam zdrojů, které mohou být přiřazeny konkrétnímu projektu v levém okně. Přiřazením konkrétních zdrojů (až do výše použitého počtu zdrojů zaplánované profese) se určí, kteří konkrétní pracovníci budou na daném projektu pracovat.
 • Zakázkové řízení – přidání agendy kooperací.
 • Modelové plánování – možnost zobrazení pouze vrcholových struktur v modelu plánu.

Systém

Aplikace

 •     Do menu přidána nová funkce "Aplikační parametry" pro editaci vnitřních parametrů programu.
 •     Přidána podpora autentizace OAuth2 při příjmu a odesílání emailů,
 •     Přidána možnost uživatelské zálohy a obnovy privátního profilu.
 •     Přepracován grafický editor pro výběr barvy.
 •     V osobních možnostech (záložka Vzhled) lze zakázat barevné odlišení sudých/lichých řádků v gridech (zebrování).

Editor tiskových sestav

 •     Přidán nový exportní filtr tiskových sestav do formátu XLSX,
 •     přidána možnost otočení obrázků.

Skriptovací interpretr

 •     Přidána podpora práce s formátem JSON,
 •     přidána podpora tisku více PDF jako jeden tiskový job,
 •     u třídy TExcelSheet byl doplněna o přístup k fixním řádkům a sloupcům,
 •     u třídy TExcelCell byl doplněn přístup k zarovnání textu a orámování,
 •     u metody TDynamicDlg.AddItem byl přidán nový prvek ditMemo (týká se také funkce DIALOGADDITEM v editoru sestav - "MEMO").

Vision Mobile

 • Přepínač zobrazení plného názvu varianty browseru – pokud se šířka zobrazovacího zařízení příliš malá, jsou oříznuty názvy datových množin. Pokud potřebuje uživatel vidět plný název, pomocí ikony „oka“ ze přepne zobrazení na plné názvy.

 • Dashboard Select2 - param DataMinimumInputLength – na Dashboardu může být umístěn rozbalovací vyhledávací prvek, u kterého se aktivuje vyhledávání až po zadání dvou znaků. Je-li tento parametr nevyhovující, lze jeho chování přizpůsobit dle uvedeného paramteru.
 • Uživatelská tlačítka Spisová služba, Projekty, Výdejky, Vydané objednávky, Přijaté objednávky, Kontakty, Obchodní příležitosti, Obchodní partneři, Porady, Události, Úkoly, Nabídky, Zakázky, Historie jednání. Detail agendy nyní obsahuje možnost definovat vlastní uživatelská tlačítka a jejich vlastnosti přizpůsobovat pomocí skriptu. Vlastní akce/kliknutí na tlačítko je zpracováno taktéž scriptem, pomocí něhož lze upravovat prakticky libovolné parametry dle preferencí funkcionalit u konkrétního zákazníka.

Další blogové příspěvky